Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Jaarlijkse NHI-dag: Het NHI op stoom!

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een Nederlands Hydrologisch Modelinstrumentarium (NHI). Begin dit jaar kon de vlag uit. Rijk, provincie, waterschappen en drinkwaterbedrijven sloten een samenwerkingsovereenkomst, zodat het instrumentarium de komende tijd volledig gerealiseerd kan worden. Het NHI is daarmee echt ‘op stoom’ gekomen. Tijdens deze jaarlijkse NHI-dag praten we je graag bij over de actuele ontwikkelingen rond het NHI en de stand van zaken op dit moment.

De droogte van de afgelopen jaren en de behoefte daar meer greep op te krijgen, maar ook de wens om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, laten zien dat er dringend behoefte is aan één consistente basis voor het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium vormt die basis. Met het NHI kunnen waterbeheerders en andere partijen snel modellen maken die inzicht geven in de waterhuishouding, en verwachtingen geven voor kortere en langere termijn. Denk aan het effect van de droogte van de afgelopen jaren op de situatie dit jaar en aan de waterhuishoudkundige effecten van klimaatverandering. Het unieke van het NHI is dat alle hydrologische kennis op zowel regionaal als nationaal niveau binnen Nederland erin gebundeld is en op alle schaalniveaus gebruikt kan worden. Hierdoor worden hydrologische rekenresultaten beter, goedkoper en onderling consistenter. Het NHI is een gezamenlijk project van alle waterschappen, provincies en waterleidingbedrijven en het ministerie van I&W. 

Tijdens de dag komen in het plenaire ochtendgedeelte een aantal onderwerpen aan de orde die voor iedereen relevant zijn. In het middaggedeelte gaan we uit elkaar in twee sessies: één sessie over ontwikkelingen op het gebied van landelijke modellen en één sessie over het gebruik van NHI in de regio’s.

Wilt u alles nog een rustig terugkijken willen terugkijken stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl ovv welke presentatie.