Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 13 juni 2019 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom het instandhouden van regionale keringen. Dit doen we in een afwisselend programma.

Aanmelden

Regionale keringen vervullen een grote rol bij het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Die rol wordt nog belangrijker door veranderende klimatologische omstandigheden, met grotere weersextremen. Met het oog hierop willen  we de keringen in optimale conditie houden. Waterschappen, provincies en STOWA onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Dit gebeurt in het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) III .

We gaan tijdens de kennisdag  onder meer in op de vraag of we, ook voor regionale keringen, een nieuwe veiligheidsbenadering moeten introduceren (overstromingskans in plaats van overschrijdingskans). Ook is onderzocht  in hoeverre je, naast ingrepen in de kering, maatregelen kunt nemen in het achterland om de veiligheid te waarborgen. En we besteden aandacht aan de vraag of, en zo ja: onder welke voorwaarden, we bomen en andere opslag kunnen laten staan op en rond waterkeringen.

Het programma begint om 10.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten. Gedurende de dag, en zeker tijdens de lunch en de afsluitende borrel, heeft u volop gelegenheid om met andere deelnemers kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel kosten gemaakt door de organiserende organisaties. Heeft u zich aangemeld maar bent u toch verhinderd, stuur dan een bericht naar stowa@stowa.nl.

Het definitieve programma volgt, hou de site en de digitale nieuwsbrief in de gaten.

Voorlopige programma:

  •  toelichting op het onderzoeksprogramma voor de komende jaren;
  •  uitdieping van enkele technische thema’s;
  •  toelichting op de uitkomsten van de pilots in Zwolle (gedifferentieerd normeren) en de Alblasserwaard (systeembenadering);
  •  veldbezoek + toelichting over de regionale keringen die Amsterdam beschermen;
  •  afsluiting met een bijzondere gastspreker: en zoals elk jaar blijft dit tot het laatst een verrassing.