Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Online CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’

Op 27 januari ben je van harte welkom om deel te nemen aan een webinar waarin we kijken naar de mogelijkheden voor het herstellen van kwelstromen in beekdalen. We gaan onder meer in op de vraag of begreppelen een goed idee is, of juist niet.

Uitzending gemist STOWA You Tube

De natuur in beekdalen - zoals broekbossen, zeggemoerassen en natte schraallanden - is gebaat bij toestroming van grondwater, zowel om grondwaterstanden hoog te houden als omwille van de waterkwaliteit in de wortelzone. Deze toestroming, de zogenoemde kwelflux, is in de huidige situatie meestal veel lager dan gewenst. Hierdoor krijgt (zuur) hemelwater in de bodemtoplaag de overhand.

Het is een wijdverbreid misverstand dat in verzuurde situaties waar voorheen kwel van basenrijk grondwater optrad, de aanleg van greppels zorgt voor de afvoer van zuur hemelwater en daardoor voor het herstel van de basenrijke kwel. Helaas zorgen greppels er juist vaak voor dat nat schraalland nog meer last krijgt van verdroging en verzuring.

Camiel Aggenbach van KWR vertelt meer over dit dilemma aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden. Vaak zijn maatregelen in de omgeving nodig die de kwelflux verhogen. Deze zullen besproken worden, maar er wordt vooral ingegaan op de optimale lokale inrichting en waterbeheer in verschillende situaties en wat ook vooral niet te doen. Een goede inrichting biedt ook kansen voor geleidelijke overgangen tussen aquatische en terrestrische milieus.

Dit webinar is zowel interessant voor waterbeheerders en natuurbeheerders.