Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Studieochtend Modelinstrumentarium ‘Waterkwaliteit’

Het doel van deze online bijeenkomst is om te kijken of er, naar analogie van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voor (met name) waterkwantiteit, draagvlak is om ook op het gebied van waterkwaliteitsmodellering nauwer te gaan samenwerken. Er zijn enkele pilots uitgevoerd op dit gebied. Tijdens deze studieochtend delen we de opgedane ervaringen en kijken we hoe we hier concreet mee aan de slag kunnen.

Aanleiding

Modellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij (beleids)beslissingen in het waterbeheer. In het dagelijkse werk van de waterschappen zijn modellen niet meer weg te denken, zeker bij het uitvoeren van de kerntaken (veilig en voldoende water). Binnen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vinden hydrologen elkaar steeds meer rond de gereedschapskist voor hydrologische modellering. Echter, in het waterkwaliteitswerk (kerntaak: schoon water) is het dagelijks gebruik hiervan nog minder algemeen.

De tijd is rijp om nu ook voor waterkwaliteit met de ontwikkeling van zo´n gereedschapskist aan de slag te gaan. Op verzoek van de Stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria[1] organiseren STOWA, RWS en het ministerie van I&W op 24 november 2020 een online studieochtend.

Doel van de studieochtend

Tijdens deze ochtend willen we samen met jullie verkennen welke eerstvolgende stappen nodig zijn om verder te komen in het werken met modellen voor water- en stofstromen. We werken toe naar een gezamenlijk modelinstrumentarium voor waterkwaliteit[2] dat leidt tot consistente uitkomsten waarin de (grond)waterbeheerders van zowel regio als rijk zich herkennen.

Graag delen we daarbij met jullie o.a. de ervaringen die zijn opgedaan met de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Wij zijn benieuwd naar jullie inzicht in de benodigde acties rond het instrumentarium die we gezamenlijk kunnen oppakken. We gebruiken daarom een deel van de studieochtend voor een interactieve digitale werksessie waarbij de inzichten en behoeften van alle deelnemers aan bod komen.

Belang van jullie bijdrage

Het belangrijkste onderdeel van deze bijeenkomst is het delen van elkaars kennis, ervaring en behoeften. De Stuurgroep wil graag dat het uiteindelijke instrumentarium goed aansluit op de wensen van de gebruikers, zodat het vooral een waardevol hulpmiddel in het waterbeheer wordt.

Wij stellen het zeer op prijs als je hierbij aanwezig kan zijn en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het instrumentarium. Wanneer je vindt dat iemand in jouw netwerk (binnen de doelgroep overheden/drinkwaterbedrijven) ook bij de studieochtend moet zijn, dan kan je deze uitnodiging doorsturen.  

[1] De Stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria is een samenwerkingsverband van het ministerie van LNV, ministerie van I&W (DGWB, PBL en RWS), VEWIN, Staf Deltacommissaris, provincies, waterschappen, RIVM en STOWA dat als doel heeft om het modelinstrumentarium (bestaande uit het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, Nationaal Water Model en de KRW-verkenner) af te stemmen tussen regio en rijk. 
[2] Onder een gezamenlijk modelinstrumentarium verstaan we een gereedschapskist die gevuld is met gereedschappen die nodig zijn om (uiteindelijk) de gewenste modelberekeningen te maken, die passen bij de situatie in het waterbeheer. Voor waterkwaliteit kan dat variëren van scenario’s over de optimale waterverdeling bij klimaatverandering tot beleidsscenario’s ten aanzien van de aanpak van verontreinigingen en de invloed van de verschillende actoren daarin. Dat betekent dat het niet de bedoeling is dat er één model MODAK (Model Dat Alles Kan) wordt ontwikkeld, maar een set aan data, en tools te ontwikkelen om modellen voor de gewenste toepassing mee af te leiden.

Doelgroep

Overheden: vertegenwoordigers van waterschappen, provincies, waterwinbedrijven, beleidsmedewerkers en medewerkers van Rijkswaterstaat.

PROGRAMMA

1. Plenaire beschouwing onder dagvoorzitter Leen Oosterom

Katja Portegies - Directeur veiligheid en water Rijkswaterstaat.
De gezamenlijke opgave rond waterkwaliteit.

Frank van Gaalen - Projectleider en beleidsonderzoeker waterkwaliteit bij het PBL.
De waarde van een gemeenschappelijk instrumentarium

Erik Verroen - Topspecialist netwerkontwikkeling en verkeersmiddelen bij Rijkswaterstaat.
Wat kunnen we leren van een soortgelijk initiatief in een vergelijkbare context?

2. Plenaire paneldiscussie met experts en deskundigen:

Wat is het nut en noodzaak van een gezamenlijk instrumentarium en wat is er nodig om dat te realiseren en gezamenlijk verder te brengen?

De panelleden zijn:

  • Maarten Ouboter (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
  • Marcel Tonkens (Provincie Overijssel)
  • Harrie Timmer (Vewin)
  • Nicole Nijhuis (Rijkswaterstaat)
  • Harold van Waveren (Rijkswaterstaat)

3. Werkgroepen.

Interactieve werkgroepen waarin deelnemers samen ideeën en kansen uitwerken voor het verder brengen van het modelinstrumentarium. De werkgroepen zijn gericht op waterkwaliteit via thema’s als waterverdeling, droogte en datastromen.