Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium 'Impact van AquaConnect voor de waterschappen'

Op 12 oktober organiseert STOWA samen met het project Aquaconnect het symposium 'De impact van Aquaconnect voor de waterschappen'. Tijdens dit symposium schetsen wij een beeld van het wetenschappelijk AquaConnect-onderzoek, de eerste onderzoeksresultaten en de relevantie hiervan voor de waterschappen.

In het project AquaConnect werken universiteiten, waterschappen, kennisinstituten, overheden, drinkwaterbedrijven, industrieën, technologie-ontwikkelaars, adviesbureaus en overkoepelende organisaties samen aan een transitie in Nederlands watermanagement: van zo snel mogelijk overtollig water afvoeren naar overtollig water vasthouden en alternatieve waterbronnen gebruiken om de druk op het grondwater in droge periodes te verlagen. AquaConnect doet wetenschappelijk onderzoek naar:

  • Het ontwikkelen van modellen voor de modellering van het bovengrondse en ondergrondse watersysteem en kunstmatige ingrepen hierop.
  • Het ontwikkelen van digitale technologie voor het design van regionale watervraag- en aanbodnetwerken - ‘smart water-grids’ -, rekening houdend met klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkeling en bestaande en nieuwe infrastructuur.
  • Het verder ontwikkelen van waterzuiveringstechnologie – nanofiltratie en electrodialyse -  voor ‘water-op-maat’, inclusief strategieën voor concentraat-management.
  • Het ontwikkelen van risicoanalyse-tools voor het identificeren van potentieel schadelijke microverontreinigingen in circulaire watersystemen.
  • Het in kaart brengen van juridische, bestuurlijke en economische randvoorwaarden die een transitie naar regionaal circulair watersysteem kunnen belemmeren dan wel bevorderen.

tijdens de bijeenkomst vinden er Nederlandstalige duo-presentaties plaats van een selectie van AiO-onderzoekers en waterschappers/eindgebruikers. Ook kunt u deelnemen aan verdiepende discussies tijdens postersessies, waarbij richting kan worden gegeven aan nog betekenisvollere toepassing voor de waterschappen. 

Deze nieuwe technologieën en concepten worden gedemonstreerd in  vier Nederlandse regio’s met elk hun unieke context afhankelijke én overlappende generieke probleemstellingen en maatregelen: Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Holland, Regio Amsterdam en de Hoge Zandgronden.

AquaConnect is in September 2021 begonnen en nu 2 jaar onderweg. Tijd voor een symposium over de stand van zaken.

Meer informatie

Meer informatie bij Michelle Talsma (m.talsma@stowa.nl), Cora Uijterlinde (uijterlinde@stowa.nl) of Thomas Wagner (thomas.wagner@wur.nl).

Programma

10:30

Inloop + koffie

11:00

Welkomstwoord door STOWA

11:05

Een introductie van AquaConnect – Huub Rijnaarts (Programmaleider, WUR)

11:20

De ontwikkeling van modellen voor het modelleren van de zoet/zout water verdeling in de ondergrond in West-Nederland – Perry de Louw (Deltares)

11:40

Non-target screening van grondwater voor transformatieproducten van microverontreinigingen na irrigatie met RWZI-effluent – Nora Sutton (WUR) + Bob van Es (Waterschap Vechtstromen)

12:00

WP4

12:30

Lunch + postersessie (15 AiO-posters)

13:30

Centrale vs decentrale afvalwaterbehandeling voor een nieuwe woonwijk: Casus Putten – Noelle Lasseur (WUR) + Coert Petri (Waterschap Vallei en Veluwe)

13:50

Geohydrologische modellering van grondwatersuppletie op de Hoge Zandgronden: De Baakse Beek casus – Ruud Bartholomeus (KWR/WUR)

14:10

‘The sewer-harvesting pilot’: Opwerking van rioolwater voor de irrigatie van de groenvoorziening in Amsterdam tijdens droge zomers – Arjen van Nieuwenhuijzen (AMS Institute)

14:30

Plenaire afsluiting

14:45

Postersessie (15 AiO-posters)

16:00

Mini-symposium pensioen Hans van Duijne (Deltares)

17:00

Borrel