Symposium KRW-doelen 2027. Dilemma’s en oplossingsrichtingen

Op donderdag 27 juni houden het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW een symposium over de actualisatie van KRW-doelen en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn er nog veel dilemma’s die met het realiseren van deze doelen samenhangen. Het doel is om voor de dilemma’s verschillende scenario’s en oplossingen te schetsen die de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) als input kan gebruiken. Ook gebruiken we deze dag om ervaringen en kennis uit te wisselen en onduidelijkheden de wereld uit te helpen.

In 2027 moet de waterkwaliteit op orde zijn. Waterbeheerders werken hard om dit te realiseren. Momenteel bereiden ze de derde stroomgebiedsbeheerplanperiode (SGBP3) voor. Uiterlijk in 2021 moeten de plannen rond zijn. De eerste bouwstenen liggen er. Zo zijn de meeste systeemanalyses en doelgatanalyses uitgevoerd, de maatregelpakketten zijn op globaal niveau in beeld, de eerste regionale analyses zijn afgerond en de nationale analyse waterkwaliteit komt deze zomer met de eerste resultaten. Ook worden de gebiedsprocessen  vormgegeven.

Echter, er zijn nog een hoop vragen en dilemma’s, en de meningen over mogelijke oplossingen verschillen. Een greep uit de dilemma’s:

  • Hoe vullen waterbeheerders en provincies het begrip ‘significante schade’ in?
  • Hoe gaan we om met maatregelen van derden?
  • Hoe gaan we om met afwenteling en in het specifiek belasting uit het buitenland?
  • Wat doen we als een maatregel niet nu haalbaar is, maar in de toekomst door functieverandering wel?
  • Wat gebeurt er als we maatregelen met disproportionele kosten opnemen in ons maatregelpakket en we ze niet uitvoeren?

Kortom: een hoop vragen en dilemma’s. Tijd om de koppen bij elkaar te steken. Op 27 juni 2019 gaan we met deze vragen actief aan de slag in presentaties en workshops. We proberen de rode lijn te ontrafelen en te komen tot concrete scenario’s die we aanbieden aan de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ). De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst die op 10 oktober 2018 is georganiseerd.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van waterschappen, RWS, provincies en rijk die zich bezighouden met de KRW, en de adviseurs en omgevingsmanagers die hen hierbij helpen.

Op de Hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief