Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar beoordelingskader vergunningverlening koudelozingen 1.0

Donderdag 8 juli presenteren STOWA en Rijkswaterstaat een kader voor het beoordelen van vergunningen voor koudelozingen bij aquathermie. Het beoordelingskader is opgesteld door Witteveen+Bos. Tijdens het webinar wordt de systematiek toegelicht en toegepast op twee casussen.

Terugkijken: STOWA YouTube

Rapport en Stroomschema

Bij het vergunnen van TEO-installaties heeft de waterbeheerder als taak te toetsen of er mogelijke effecten op de waterkwaliteit optreden. Door het onttrekken van warmte aan het water, wordt kouder water ‘geloosd’ wat mogelijke effecten heeft op de aquatische ecologie. Het ontwikkelde beoordelingskader helpt om te beoordelen in welke situaties TEO waarschijnlijk geen of nauwelijks effecten geeft, in welke situaties aquathermie mogelijk risico’s oplevert en in welke situaties maatwerkadvies van experts nodig is.

Omdat de kennis over de ecologische effecten van koudelozingen beperkt is, zien we dit kader als een eerste versie. STOWA zal een Community of Practice opzetten om kennisuitwisseling met waterbeheerders, initiatiefnemers, adviesbureaus en kennisinstellingen te organiseren. Daarnaast nodigen we iedereen uit ervaringen te delen via aquathermie@stowa.nl.

We verwachten dat de ecologische kennis de komende jaren zal toenemen ten gevolge van monitoring en onderzoeksprogramma’s als WarmingUP. Wanneer relevante nieuwe ecologische kennis en gebruikerservaringen beschikbaar zijn, gaan we het kader herijken.

Tijdens dit webinar passen we het beoordelingskader toe aan de hand van twee casussen. De eerste casus betreft een stedelijk water in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De tweede casus is complexer: er wordt gebruik gemaakt van warmte uit een breed kanaal in beheer bij Rijkswaterstaat, maar er is ook invloed op het watersysteem dat in beheer is bij waterschap Aa en Maas.

Na afloop van het webinar wordt het beoordelingskader gepubliceerd en in november is naar verwachting de eerste Community of Practice.

Programma webinar

10:00   Welkom
10:10   Inleiding
10:15   Toelichting methodiek door Guus Kruitwagen (Witteveen + Bos)
10:40   Pauze
10:50   Casus 1
11:20   Casus 2
11:50   Schets vervolg, inventarisatie behoefte deelnemers
12:00   Afronding