Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Energieopslag door waterschappen: Wat kan er en kan het uit?

De opslag van energie zal een belangrijk onderdeel vormen van energiesystemen van de toekomst. Kunnen waterschappen hierbij ook een rol spelen? Dit webinar geeft inzicht in de technische mogelijkheden, van Li-ion batterijen tot waterstof, en in de businesscase van energieopslag. Daarnaast wordt een rekenmodel toegelicht waarmee men een eerste inschatting van de mogelijkheden voor energieopslag per zuiveringslocatie kan maken.

DNV GL stelde onlangs voor de STOWA een rapport op over de technische en organisatorische aspecten van energieopslag door Waterschappen. In dit webinar licht Jasper Hendricks van DNV GL de technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid toe. Hij geeft een overzicht van de verschillende vormen van energieopslag: elektrisch (batterijen of elektrische voertuigen), mechanisch, chemisch (bijvoorbeeld waterstof) of thermisch (zoals een warmtevat). Vervolgens gaat hij dieper in op de voor- en nadelen van veelbelovende technieken als de Lithium-ion-batterijen en waterstof.

Of de inzet van deze technologieën rendabel is, hangt sterk af van de energieoverschotten bij de RWZI en wanneer deze optreden. DNV GL ontwikkelde een rekenmodel waarbij een duurkromme inzichtelijk maakt wanneer er een overschot aan duurzame energie is op het terrein van de rioolwaterzuivering en wanneer en hoe vaak de RWZI juist energie nodig heeft van het elektriciteitsnet om te kunnen draaien. Jasper Hendricks licht dit rekenmodel toe. Vervolgens geeft Michel Masseus van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan hoe hij dit model toepaste voor de rioolwaterzuiveringen van zijn waterschap en welke inzichten dit opleverde. Ook brengt hij ons up to date over de stand van zaken rond het recent opgestarte onderzoek naar ‘de RWZI als smart energy hub’. Tussen de presentaties door is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Programma:

  • 10:00 uur            Welkom
  • 10:05 uur            Introductie van de Unie van Waterschappen over de mogelijkheden van                            energieopslag voor waterschappen
  • 10:10 uur            Overzicht van beschikbare technologieën voor opslag (Jasper Hendricks, DNV GL)
  • 10:25 uur            Toelichting van berekende business cases en de rekentool (Jasper Hendricks)
  • 10:35 uur            Praktijkvoorbeeld toepassing rekentool (Michel Masseus, Waterschap Drents Overijsselse Delta)
  • 10:50 uur            Toelichting onderzoek ‘RWZI als smart energy hub’ (Michel Masseus)
  • 10:55 uur            Afronding

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën

Dit onderzoek is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vragen kun je stellen aan Jacqueline Laumans

Let op, 1 maart  om 16.00 uur sluit de inschrijving en wordt de link voor deelname toegezonden.