Skip to main content Skip to main nav

Droogte

Zoetwater zelfvoorzienendheid van de landbouw

Deze Deltafact gaat over de zoetwater zelfvoorzienendheid van de landbouw in Nederland en de verschillende technieken die daar aan kunnen bijdragen.

Bekijk Deltafact

Beregening

In de landbouw wordt beregening gebruikt om gewassen van voldoende vocht te voorzien. Hiervoor zijn verschillende bronnen beschikbaar zoals grondwater...

Bekijk Deltafact

Verdamping

Dit Deltafact behandelt het onderwerp verdamping waarbij ingezoomd wordt op de beschikbare bereken- en meetmethoden voor referentie en actuele verdamp...

Bekijk Deltafact

Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer

Deze Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te b...

Bekijk Deltafact

Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer

De snelle ontwikkelingen van Remote Sensing zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijkheden binnen het bereik komen voor het waterbeheer, zoals het bep...

Bekijk Deltafact

Zoetwatervoorziening

Deze Deltafact gaat over de zoetwaterverdeling in Nederland en de afspraken die daarmee gepaard gaan. Voor watergebruikers is het namelijk belangrijk ...

Bekijk Deltafact

Waterreservoirs op bedrijfsniveau

In deze Deltafact worden de mogelijkheden geschetst voor waterreservoirs voor de glastuinbouw en voor open teelten.

Bekijk Deltafact

Regenwaterlenzen

Deze Deltafact gaat over regenwaterlenzen op het brakke tot zoute grondwater. Deze zijn van groot belang voor de landbouw.

Bekijk Deltafact

Regelbare drainage

Bij regelbare drainage wordt overtollig, ondiep grondwater niet meteen afgevoerd, maar langer vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasis in h...

Bekijk Deltafact

Onderwaterdrainage

Onderwaterdrains aanleggen in veenweiden is een mogelijkheid om de maaivelddaling door veenoxidatie drastisch te vertragen. Onderwaterdrains blijken e...

Bekijk Deltafact

Hergebruik van effluent

Deze Deltafact gaat in op het hergebruiken van effluent als zoetwaterbron. Effluent kan onder andere ingezet worden als irrigatiewater en als proceswa...

Bekijk Deltafact

Effectiviteit van waterinlaat

Zonder waterinlaat zou schade ontstaan aan landbouwgewassen (droogte- en zoutschade), natuur en infrastructuur zoals veendijken, gebouwen en wegen. De...

Bekijk Deltafact

Effecten klimaatverandering op landbouw

In deze Deltafact wordt ingegaan op klimaatverandering, de effecten daarvan op gewasopbrengsten in de landbouw, de rekenmethodes en modellen die worde...

Bekijk Deltafact

Effecten klimaatverandering op terrestrische natuur

In deze Deltafact wordt ingegaan op de effecten van klimaatverandering op terrestrische natuur en met name in hoeverre de natuurvoorspellingsmodellen ...

Bekijk Deltafact

Dynamisch peilbeheer

Bij dynamisch peilbeheer gaat het om het anticiperen op omstandigheden op basis van vooraf in het peilbesluit bepaalde randvoorwaarden binnen vooraf v...

Bekijk Deltafact

Droogte stuurt functies

Dit Deltafact gaat over het aanpassen van de ruimtelijke inrichting om de zoetwatervraag te verminderen en daarmee de effecten van droogte te temperen...

Bekijk Deltafact

Bodemvocht gestuurd beregenen

Bodemvocht gestuurd beregenen is een middel om de vraag naar beregeningswater te verminderen door de gebruiker inzicht te geven in de actuele vochttoe...

Bekijk Deltafact

Bodem als buffer

In deze Deltafact wordt het belang van de bodem als buffer behandeld en de manier waarop de conditie van landbouwbodems kan worden verbeterd. Het acce...

Bekijk Deltafact

Blauwe diensten

Groene- en blauwe diensten zijn bovenwettelijke, vrijwillige activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers. G...

Bekijk Deltafact

Beprijzen van water voor de landbouw

Deze Deltafact behandelt de achtergronden en mogelijkheden om water te beprijzen dat door de landbouw wordt gebruikt voor beregening.

Bekijk Deltafact