Skip to main content Skip to main nav

Peilbeheer

Bodemdaling

Deze Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Da...

Bekijk Deltafact

Waterreservoirs op bedrijfsniveau

In deze Deltafact worden de mogelijkheden geschetst voor waterreservoirs voor de glastuinbouw en voor open teelten.

Bekijk Deltafact

Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer

De snelle ontwikkelingen van Remote Sensing zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijkheden binnen het bereik komen voor het waterbeheer, zoals het bep...

Bekijk Deltafact

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging wordt wereldwijd steeds meer toegepast. Hierbij vindt infiltratie van overtollig zoetwater door putten, drains of infiltrati...

Bekijk Deltafact

Hergebruik van effluent

Deze Deltafact gaat in op het hergebruiken van effluent als zoetwaterbron. Effluent kan onder andere ingezet worden als irrigatiewater en als proceswa...

Bekijk Deltafact

Effectiviteit van waterinlaat

Zonder waterinlaat zou schade ontstaan aan landbouwgewassen (droogte- en zoutschade), natuur en infrastructuur zoals veendijken, gebouwen en wegen. De...

Bekijk Deltafact

Dynamisch peilbeheer

Bij dynamisch peilbeheer gaat het om het anticiperen op omstandigheden op basis van vooraf in het peilbesluit bepaalde randvoorwaarden binnen vooraf v...

Bekijk Deltafact

Consequentie snelle daling waterpeil op waterkering

Een snelle daling van het waterpeil in een boezemsysteem kan ontstaan door een kadebreuk of door de inzet van een bergingsgebied. Bij de inzet van een...

Bekijk Deltafact