Skip to main content Skip to main nav

14 april 2021

De vruchten plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls

Op 7 april 2021 vond de derde programmabijeenkomst plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de bijeenkomst brachten onderzoekers en kennisgebruikers de (online) aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken in de uiteenlopende projecten die in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit lopen. Er was speciale aandacht voor de implementatie en toepassing van de resultaten. Wat blijkt? Waterbeheerders kunnen zo langzamerhand de vruchten gaan plukken van (bijna) vier jaar waterkwaliteitsonderzoek. Aan het eind van 2021 wordt de Kennisimpuls officieel afgesloten.

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen decennia duidelijk verbeterd. Maar die verbetering stagneert al een tijdje. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde al in 2016 dat alle geplande verbetermaatregelen (in de periode 2016-2021) zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste toestand in 2027. Dit is de uiterste datum waarop EU-lidstaten moeten voldoen aan de KRW-doelen. Dit gegeven leidde uiteindelijk tot de start van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, kortweg KIWK. Hierin werkt een groot aantal partijen - in tien projecten - aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Dit is nodig om de juiste maatregelen te kunnen nemen om de waterkwaliteit (versneld) te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Nieuw is dat alle projecten worden ondersteund door een flinke gebruikerscommissie. Deze moet waarborgen dat de resultaten toepasbaar zijn in de praktijk van het waterbeheer. Vernieuwend is dat er naast puur inhoudelijke projecten, zoals Ecologie, Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen, ook enkele ‘flankerende’ projecten lopen, zoals de projecten ‘Ketenverkenner’ en ‘Gedragswetenschappen’.STOWA-directeur Joost Buntsma, tevens lid van de strategiegroep van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, heette als dagvoorzitter van de bijeenkomst de meer dan 70 online aanwezigen welkom.

Hij memoreerde kort het doel van deze bijeenkomst: een overzicht van de bereikte resultaten binnen de uiteenlopende projecten, met een doorkijk naar de praktische toepassing van de tot dusver bijeengebrachte kennis en inzichten. Daarvoor kwamen voor ieder project zowel een onderzoeker als een kennisgebruiker aan het woord.

De kennis en inzichten leiden, zoals bij de bijeenkomst bleek, bijvoorbeeld tot een betere afleiding van KRW-doelen voor brakke wateren en meer inizcht in de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater, zodat er veel gerichtere maatergelen op de juiste plaats en het juiste moment kunnen worden genomen. Ook krijgen waterbeheerders meer greep op ecotoxicologische effecten via het ESFTox 2.0 instrument. Er komt meer inzicht over de mogelijke risico's van opkomende stoffen in het watermilieu, en waterbeheerders krijgen handvatten om via het slim beïnvloeden van gedrag andere partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit, te bewegen hun gedrag aan te passen. Meer daarover, maar ook over de resultaten van alle andere projecten, leest u in een uitgebreid verslag van de bijeenkomst. 

> Lees het complete verslag van de programmabijeenkomst
 

> Download alle powerpointpresentaties van deze dag