Skip to main content Skip to main nav

15 januari 2024

Financiële bijdragen voor terugdringen emissies vanuit de glastuinbouw

Om de emissies vanuit glastuinbouwbedrijven naar oppervlaktewater te verminderen, hebben de waterschappen via het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ geld beschikbaar voor projecten die daaraan kunnen bijdragen. In 2023 hebben vier projecten een bijdrage ontvangen.

De gehonoreerde projecten moeten bijdragen aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en de verbetering van de waterkwaliteit in het (oppervlakte)water. Zowel nieuwe als lopende projecten ter verbetering van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage krijgen uit het budget. Individuele waterschappen dragen bij aan dit stimuleringsbudget. STOWA beheert het budget namens de waterschappen. Vertegenwoordigers van de waterschappen beoordelen of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is. Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal € 40.000. Bij financiering over meerdere jaren geldt een maximum van € 60.000. Vier keer per jaar worden ingediende voorstellen beoordeeld

De volgende projecten ontvingen in 2023 een financiële bijdrage:

 1. Project ‘Telen op water (snijbloemen)'
  Het doel is het ontwikkelen van een robuust en duurzaam alternatief totaal-teeltsysteem voor een drijvende teelt van snijbloemen op water dat gedemonstreerd kan worden onder praktijkomstandigheden.
 2. Project ‘Virtuele lysimeter 2.0’
  Het doel van dit project is om ‘Virtuele Lysimeter 2.0’ (VL 2.0) te ontwikkelen; een volwaardig instrument waarmee telers van grondgebonden gewassen (inclusief de biologische teelt) inzicht hebben in de vocht- en nutriëntenhuishouding van de bodem en om naast de watergift ook de bemesting af te stemmen op de gewasbehoefte.
 3. Project '(automatische) lekdetectie voor teeltvloeren'
  Doel is het ontwikkelen en testen van een permanent lekdetectiesysteem voor gesloten teeltvloeren. Het beoogde eindresultaat is een bewezen lekdetectiesysteem wat op technisch vlak klaar is om uit te rollen.
 4. Project ‘Weet wat er leeft'
  Het doel van dit project is om met combinaties en aanpassingen van bestaande bemonsteringstechnieken snel soorten (plagen en natuurlijke vijanden) te identificeren en te kwantificeren. Hierdoor kunnen ziekten en plagen beter in de hand worden gehouden (evenwicht plagen- natuurlijke bestrijders) en kunnen de telers uiteindelijk met minder chemische middelen telen.

Heb je een projectvoorstel?
Ook in 2024 komt de beoordelingscommissie weer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Voor de komende ronde moet een projectidee voor 7 maart 2024 zijn ontvangen door de beoordelingscommissie. Dit kan door een (summier) idee in te dienen. De ondernemer (aanvrager) krijgt dan feedback, waarna hij of zij kan beslissen om het complete projectidee inclusief begroting in de volgende ronde in te dienen. Het is ook mogelijk om direct het complete projectvoorstel inclusief begroting in te dienen. Dit laatste is met name handig wanneer sneller duidelijkheid gewenst is omtrent een eventuele bijdrage vanuit het fonds.

Kijk hier voor meer informatie, deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@stowa.nl.

Meer informatie over glastuinbouw en emissies vind je op de website Glastuinbouw Waterproof.