Skip to main content Skip to main nav

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw

Het realiseren van (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering in 2027. Dat is de doelstelling van het Platform Duurzame Glastuinbouw. Hiermee geven de betrokken partijen invulling aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese Nitraatrichtlijn. Om het gewenste doel te bereiken is een stimuleringsbudget beschikbaar.

In het Platform Duurzame Glastuinbouw werken waterschappen, landelijke overheid en glastuinbouwsector aan een aanpak van duurzaamheidvraagstukken, op basis van een gezamenlijke visie en uitvoeringsstrategie. Het belangrijkste aandachtsgebied voor het platform is water. De waterschappen stellen geld beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies vanuit de glastuinbouw en de verbetering van de waterkwaliteit. STOWA voert het beheer over dit ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’. Met het financieel ondersteunen dit soort projecten via een stimuleringsbudget geven de waterschappen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor, en hun betrokkenheid bij het terugdringen van emissies.

Zowel nieuwe als lopende projecten ter verbetering van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage krijgen uit het budget. De gestelde criteria staan hieronder vermeld. Tot en met 2025 is door de waterschappen jaarlijks 137.000 euro beschikbaar gesteld. De beoordeling van aanvragen vindt plaats door een beoordelingscommissie. Daarin hebben vertegenwoordigers van de waterschappen en STOWA zitting.

Sinds 2015 wordt bij de beoordeling van de aanvragen met name rekening gehouden met de wijze waarop in de projectvoorstellen aandacht wordt besteed aan:

 1. Thema ‘Bewustwording van de emissieproblematiek’;
 2. Thema ‘Implementatie van reeds beschikbare kennis en maatregelen in de praktijk’.

Criteria toekennen projectsubsidies

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie worden de voorstellen beoordeeld op een aantal criteria. De projecten moeten:

 • Bijdragen aan emissiebeperking, het realiseren van een nullozing voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen;
 • Een rol spelen in het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen;
 • Bewustwording bij telers bevorderen;
 • Aandacht besteden aan de implementatie van resultaten in de praktijk op een glastuinbouwbedrijf;
 • Zorgen voor een landelijke doorwerking van de resultaten;
 • Bevorderen dat wet- en regelgeving door teeltbedrijven worden nageleefd;
 • Werken richting uitkomsten die realiseerbaar en uitvoerbaar zijn voor tuinders;
 • Draagvlak hebben in de praktijk, of het project moet bijdragen aan vergroting van dat draagvlak;
 • Betrokkenheid vanuit de glastuinbouwsector bevatten;
 • Voor ten minste 50 procent cofinanciering hebben van andere partijen, waaronder de glastuinbouwsector.

Bij de aanvraag moeten de indieners aangeven op welke wijze communicatie-activiteiten deel uitmaken van het project. Essentieel is ook op welke manier en wanneer er over de voortgang en de resultaten wordt gerapporteerd. Daarbij is het belangrijk dat de projectuitvoerder jaarlijks een rapportage opstelt over de voortgang en de resultaten die worden gerealiseerd op gebied van emissiebeperking.

Data indienen projectvoorstellen

De begeleidingscommissie / beoordelingscommissie komt vier keer per jaar bij elkaar om projectvoorstellen te beoordelen. In 2024 zijn de data:

 • 28 maart 2024
 • 18 juni 2024
 • 17 sept 2024
 • 17 dec 2024

Projectvoorstellen moeten minimaal drie weken voor de vergaderdatum worden ingediend. Dat kan via het format projectidee STOWA. Download daarvoor dit formulier. Telers, telersgroepen en adviseurs die een projectvoorstel hebben ingediend, ontvangen persoonlijk bericht of het ingediende voorstel in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Stimuleringsbudget.

Vaststelling bijdrage

Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget, ontvangen een bedrag van maximaal 40.000 euro. Bij financiering over meerdere jaren geldt een maximum van 60.000 euro. De bijdrage uit het stimuleringsbudget kan lager zijn dan is aangevraagd.

Vragen?

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Margreet Schoenmakers van STOWA.

Meer over het Stimuleringsbudget en de projecten die in het verleden zijn gefinancierd mede met een bijdrage vanuit het budget vindt u in het rapport 'Rapportage Stimuleringsbudget 2012-2021', onder Downloads.