28 januari 2019

Handboek Hydrobiologie

STOWA heeft de tekst van het Handboek Hydrobiologie op enkele punten verduidelijkt om die zo goed mogelijk te laten aansluiten op actuele KRW-maatlatdocumenten. Inhoudelijk is er niets veranderd.

In Nederland voeren diverse instanties hydrobiologisch onderzoek uit om het oppervlaktewater ecologisch te kunnen beoordelen. De resultaten van dit onderzoek moeten op landelijk en Europees niveau geïntegreerd kunnen worden in verband met de monitoringverplichtingen die voortkomen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook om andere redenen hebben Nederlandse waterbeheerders baat bij helder beschreven, landelijk uniforme onderzoeksmethoden. Duidelijke werkvoorschriften vergemakkelijken onder meer de opleiding van nieuwe veld- en laboratoriummedewerkers en de uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

STOWA heeft met het oog hierop in het verleden het Handboek Hydrobiologie laten opstellen. Het biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dat de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijft het handboek diverse andere aspecten van hydrobiologisch onderzoek.

>Naar het handboek