Skip to main content Skip to main nav

28 oktober 2020

Jaarverslag 2019

In het STOWA jaarverslag 2019 vertellen wij u welke resultaten wij in het afgelopen jaar hebben behaald. Deze resultaten zijn gerangschikt op de thema's uit de strategienota ‘Energie in Synergie! Strategienota 2019-2023’. Het gaat om: Waterveiligheid, Klimaatadaptatie, Waterkwaliteit, Energietransitie en Circulaire economie.

Op het terrein van het thema Waterveiligheid is veel werk verzet ter voorbereiding van het project Living Lab Hedwige-Prosperpolder. In de polder gaan we met een groot aantal andere partijen grootschalige veldproeven doen rond overstromingsbestendigheid tijdens extreme omstandigheden. Meer informatie hierover vindt u op de speciale projectwebsite.

Binnen het thema Waterkwaliteit is er in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen veel voortgang geboekt bij het zoeken naar veelbelovende nieuwe technieken voor de verwijdering van micro’s uit afvalwater. Onlangs is de tweede fase van dit programma gestart.

Binnen het thema Klimaatadaptatie is gewerkt aan goede modelinstrumenten en de beschikbaarheid van data, zodat waterbeheerders efficiënte en doelmatige maatregelen kunnen treffen.

Binnen het thema Energietransitie zijn diverse activiteiten ontplooid, uiteenlopend van een juridisch kader Aquathermie en onderzoek naar broeikasgasemissies uit veenweiden, tot onderzoek naar het winnen van extra energie uit slib. Op het terrein van de Circulaire Economie ten slotte heeft het onderzoek naar het terugwinnen van 'Kaumera' uit het slib dat wordt gevormd bij het Nereda zuiveringsproces een bruikbaar product opgeleverd en is de eerste productielocatie geopend bij waterschap Rijn en IJssel in Zutphen.

Het jaarverslag is zowel verschenen als print- en online versie. De online versie heeft een interactieve vorm. Tal van links leiden u naar meer achtergronden in de vorm van rapporten, presentaties en verslagen. U kunt een exemplaar van het jaarverslag downloaden via www.stowa.nl/jaarverslag