Skip to main content Skip to main nav

3 oktober 2022

Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk

Onlangs ging bij Waterschap Hunze en Aa’s een kadeverbeteringstraject in uitvoering langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. In de voorbereiding werd gebruik gemaakt van nieuwe kennis over de wijze waarop je moet omgaan met kruisende (gas)leidingen in waterkeringen. Deze kennis werd ontwikkeld voor primaire waterkeringen, binnen de zogenoemde Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) van het HWBP. Uiteindelijk leverde dat een flinke besparing op.

Bij het voorbereiden van het kadeverbeteringstraject van een regionale waterkering kwamen het Waterschap Hunze en Aa’s, de Gasunie en de NAM er samen niet uit; hoe moest worden omgegaan met de vijf bestaande grote gastransportleidingen die de kade doorkruisen? Het betreft leidingen met een diameter van 0,9 tot 1,2 meter, waar aardgas doorheen gaat onder hoge druk (ca. 60 bar). Het volgen van de gehanteerde NEN-normen voor leidingen bij de kadeverbetering zou veel extra kosten met zich meebrengen. En wie moest dat gaan betalen? Uiteindelijk werd de SSWN - de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders, voortgekomen uit de POV K&L - gevraagd om een advies. Zij brachten uiteenlopende experts bij elkaar die zich bogen over de vraag: wat is nodig voor een voldoende veilige inpassing van de leidingen in de kadeverbetering? Daarbij maakten ze gebruik van de binnen de POV K&L opgedane kennis voor primaire waterkeringen. Om nut en noodzaak van de vereiste maatregelen nader te kunnen beoordelen, werd een faalkansanalyse uitgevoerd, gebaseerd op een vereenvoudigde versie van het Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen, dat eerder werd toegepast in diverse praktijkcasussen voor primaire waterkeringen. De analyse werd hier voor het eerst toegepast op een regionale waterkering.

Op basis van de uitgevoerde faalkansanalyse toonden de experts aan dat er nauwelijks maatregelen nodig waren voor de leidingen.

Hun rapportage werd voorgelegd aan vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen: Waterschap, Gasunie en NAM, en gereviewd door Provincies, STOWA-ORK, RWS, NEN en het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken (STOWA-ELW). Allen gingen akkoord met de bevindingen in het rapport. Kostbare extra maatregelen bleken niet nodig, waardoor het Waterschap, de NAM en de Gasunie in de uitvoering circa 250.000 euro besparen en duurzaamheid optimaal bediend wordt.

STOWA werkt al enige tijd aan een handreiking over hoe om te gaan met kabels en leidingen in regionale waterkeringen bij het beoordelen van de veiligheid en bij kadeverbeteringen. De in deze casus opgedane kennis zal hierin zeker worden opgenomen, aldus Nisa Nurmohamed van de SSWN. De gehanteerde faalkansanalyse wordt momenteel ook uitgewerkt voor een andere kade verbetering bij Hunze en Aa’s (Tussenklappenpolder). Volgens Nisa Nurmohamed kunnen de opgedane ervaringen landelijk leiden tot mogelijk tientallen miljoenen aan besparingen bij verbetertrajecten van regionale waterkeringen waar leidingen in liggen: “We zoeken nog afstemming met STOWA-ORK, NEN en RWS, voor het beoordelen van een generieke toepassing, zodat borging van de opgedane kennis kan geschieden via het toets- en ontwerpinstrumentarium voor regionale waterkeringen én via de NEN-normen voor leidingen.