Skip to main content Skip to main nav

12 april 2022

Nieuwe wateropleidingen

De stichting Wateropleidingen biedt al bijna dertig jaar een breed pallet praktijkgerichte wateropleidingen aan. Het aanbod wordt samengesteld in samenspraak met de watersector en is opgedeeld in vakgebieden als drinkwater, waterveiligheid, stedelijk afvalwater, waterzuivering, klimaatadaptatie, waterbeheer, asset- en datamanagement. Ook de komende maanden start weer een aantal interessante opleidingen. We lichten er enkele uit.

11 mei e.v. | Cursus Veldkennis Watersysteem

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het waterbeheer gericht is op het bereiken van een goed ecologisch en chemische toestand. Deze toestand kan worden vastgesteld door het meten van chemische parameters in water en door het bepalen van de voorkomende planten (waterplanten en algen) en dieren (macrofauna en vissen). Deze cursus behandelt de basiskennis van het aquatische ecosysteem. De fysische, chemische en ecologische aspecten komen aan bod en ook de onderlinge relatie tussen deze factoren. In deze 5-daagse cursus van Wateropleidingen komen Ecologische Sleutelfactoren en KRW-watertypologieën uitvoerig aan de orde. > Meer informatie

19 mei e.v. | Cursus klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden

Zoals we de afgelopen jaren gezien hebben, brengt klimaatverandering intensievere perioden van droogte en extreme neerslag met zich mee. Droogte kan tot ernstige en onomkeerbare schade aan natuur en landbouw op de hoger gelegen zandgronden leiden. Om de gevolgen van klimaatverandering in deze gebieden te beperken is kennis over adaptieve maatregelen nodig. Deze cursus richt zich op het effect van klimaatadaptieve maatregelen op hoge zandgronden. Na afloop heb je kennis van  hoe je natuurlijke principes kan toepassen in het hydrologisch en ecologisch systeem. De resultaten van het programma Lumbricus komen in deze 3-daagse cursus van Wateropleidingen uitgebreid aan bod. > Meer informatie

7 sep e.v. | Cursus Beoordeling en ontwerp met overstromingskansen

Sinds 2017 geldt de nieuwe normering waterveiligheid. Primaire waterkeringen worden beoordeeld met een methode gebaseerd op overstromingskansen. Voor de beoordeling wordt per toetsspoor of per dijkvak gekeken naar de kans op falen. Na het volgen van deze cursus ken je de waterveiligheidsnormen en het bijhorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). > Meer informatie

7 sep e.v. | Opleiding Integraal waterbeheer         

De huidige ontwikkelingen in het waterbeheer volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen in neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en droogte vereisen dat waterbeheerders steeds flexibeler met water omgaan. Waterbeheerders hebben daarvoor in toenemende mate een brede blik op het speelveld nodig om in te kunnen spelen op actuele (beleids)ontwikkelingen. Deze opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en actueel waterbeheer samen. In deze opleiding van Wateropleidingen komen Ecologische Sleutelfactoren en KRW-watertypologieën uitvoerig aan de orde. > Meer informatie

6 okt e.v. | Cursus Toxiciteit in het oppervlaktewater

Toxische stoffen in het oppervlaktewater en de effecten op flora, fauna en de mens krijgen steeds meer aandacht in de media. Deze stoffen komen via (il)legale lozingen in het oppervlaktewater en verstoren de ecologie van het oppervlaktewater en de werking van de afvalwaterzuivering. Welke concentraties schadelijk zijn en welke gevolgen de concentraties hebben voor de waterkwaliteit is veelal onbekend. In deze cursus leer je wat het gedrag is van toxische stoffen op basis van fysisch-chemische kenmerken, hoe dit gedrag wordt beïnvloed, wat de effecten zijn op flora en fauna, en wat je vooral wel of niet moet doen na een calamiteit. > Meer informatie

STOWA en een groot aantal andere waterorganisaties ondersteunen het werk van de stichting Wateropleidingen. Op de website van Wateropleidingen staat het actuele cursusaanbod met de startdata voor alle opleidingen en cursussen.