Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)

Waterbeheerders stellen met het oog op de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en bijbehorende maatregelen vast voor wateren. STOWA helpt waterbeheerders bij het afleiden, onderbouwen en realiseren van deze doelen, en bij het nemen van de juiste maatregelen. Kennis over de ecologische toestand van de wateren en waarom die toestand is zoals die is, is hiervoor cruciaal. Op die manier kunnen reële doelen en de meest effectieve maatregelen gekozen worden. Dit kunnen bijvoorbeeld bronmaatregelen of inrichtingsmaatregelen zijn, of aanpassingen in beheer en onderhoud.

Voor het opstellen van KRW-doelen is een Handreiking KRW-doelen opgesteld, die landelijk wordt toegepast. In deze Handreiking staan de inhoudelijke en bestuurlijke stappen weergegeven die waterbeheerders daarvoor moeten doorlopen. De inhoudelijke basis wordt gevormd door een ecologische watersysteemanalyse die waterbeheerders moeten uitvoeren. Deze geeft inzicht in de ecologische toestand van een watersysteem, maar hij geeft ook antwoord op de vraag waarom de toestand is zoals die is. Dit geeft concrete handvatten voor verbetering. STOWA heeft voor het uitvoeren van watersysteemanalyses een speciale methodiek laten ontwikkelen, die van de ecologische sleutelfactoren. Meer over deze systematiek leest u in STOWA-rapport 2018-24.

STOWA ontwikkelt naast kennis en hulpmiddelen voor watersysteemanalyses ook veel kennis over effectiviteit van maatregelen. Voorbeelden zijn bronmaatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, inrichtingsmaatregelen als flexibele waterpeilen en kennis over aangepast beheer en onderhoud, zoals ‘stroombaanmaaien’.

Alle publicaties die al zijn verschenen kunt u vinden bij het onderdeel Publicaties. Er zijn ook veel interessante films gemaakt die u kunt zien op het STOWA youtube kanaal. Kijk onder het tabblad 'Meer weten?' voor links naar interessante afspeellijsten.

Chemische monitoring biota

De Unie van Waterschappen heeft met het oog op de Kaderrichtlijn Water het initiatief genomen voor een meetcampagne waarbij e...

Bekijk project

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse wegvangen rivierkreeften

Waternet, de provincie Utrecht en Hollands Noorderkwartier financieren via STOWA een onderzoek waarin een kosten-batenanalyse...

Bekijk project

Opzetten onderzoeksprogramma DNA in waterbeheer

Binnen dit project wordt een overzicht gemaakt van de huidige en de te verwachten toepassing van DNA-technieken in het waterb...

Bekijk project

Waterfabriek Wilp LIFE-project 18 ENV/NL/217

De Waterfabriek in het Gelderse Wilp is een EU Life-project waarin een geheel nieuw zuiveringsconcept wordt gedemonstreerd. I...

Bekijk project

Pilotonderzoek Waterfabriek Wilp (Innovatieprogramma Microverontreinigingen)

In dit project vindt op rwzi Terwolde een pilot plaats met innovatieve afvalwaterbehandeling. Uitgangspunten van deze 'Waterf...

Bekijk project

Effecten van droogte op waterfauna

Dit project betreft een onderzoek naar de effecten van droogval op beekgebonden waterfauna.

Bekijk project

Pilotonderzoek Mainstream Anammox System (MAS®)

In dit project wordt via pilotonderzoek onderzocht wat de mogelijkheden zijn om via het Mainstream Anammox Systeem stikstof t...

Bekijk project

Cyanostop

In dit project worden de onderliggende werkingsmechanismen onderzocht van het toedienen van waterstofperoxide aan oppervlakte...

Bekijk project

Grip op Slib (OBN) en pilot Beeksediment (Pilot KIW)

In dit project wordt onderzocht hoe slib in beken wordt gevormd, hoe het zich verplaatst en in welke mate het van invloed is ...

Bekijk project

Oorzaken naar afname van watergebonden insecten

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke afname van insecten die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van o...

Bekijk project

Verkennende studie uitheemse rivierkreeften

Dit project geeft een eerste aanzet om te komen tot oplossingen voor de sterk toegenomen aanwezigheid van uitheemse rivierkre...

Bekijk project

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en...

Bekijk project

Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten

In dit rapport zijn twee verschillende methoden om milieu-indicatiewaarden te bepalen, met elkaar vergeleken: weighted averag...

Bekijk project

Waterplanten en waterkwaliteit

Dit project betreft een studie met veldonderzoek naar waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en sedimentchemie. De kwalit...

Bekijk project

Ecosafe

Dit project richt zich op een kosteneffectieve verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouwwater, gebaseerd op...

Bekijk project

Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip

Waterbeheerders monitoren hun oppervlaktewateren om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpin...

Bekijk project

Bouwen met Natuur in beken

In het kennisprogramma Bouwen met Natuur werken tien waterschappen samen om op een pragmatische manier antwoorden te krijgen ...

Bekijk project

Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting

Dit project is een vervolg op het project 'Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting' (Stowa projectnr. 447.010), waar...

Bekijk project

SESAM. Stroomgebiedbrede Ecologische SysteemAnalyse Methodiek

In dit project ‘Stroomgebiedbrede Ecologische SysteemanalyseMethodiek’ vindt een kennisverdieping plaats ten behoeve van de E...

Bekijk project

SMART monitoring

In het waterkwaliteitsbeheer wordt volgens twee sporen de kwaliteit van oppervlaktewater in beeld gebracht: via een chemische...

Bekijk project

Emissieloos telen

Dit project is een vervolg op het project 'De waterefficiënte emissieloze Kas' (Stowa projectnr. 447.009), waarin teelstrateg...

Bekijk project

European Center for River Restoration (ECRR)

STOWA vertegenwoordigt Nederland in dit Europees netwerk van organisaties die werken aan beek- en rivierherstel. In 2018 was ...

Bekijk project

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw

In het Platform Duurzame Glastuinbouw werken de waterschappen met de landelijke overheid en de glastuinbouwsector aan een sam...

Bekijk project

PCLake en PCDitch

De complexiteit van het aquatisch ecosysteem maakt een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen voor de verbete...

Bekijk project

LIFE+project Cenirelta

Op rwzi Dokhaven van waterschap Hollandse Delta in Rotterdam heeft een demonstratieproject plaatsgevonden waarbij met zogenoe...

Bekijk project

Adviesgroep Watersysteemanalyse AWSA (v.h. modellering)

De Adviesgroep Watersysteemanalyse heeft als taak de Programmacommissie Watersysteemonderzoek van STOWA gevraagd en ongevraag...

Bekijk project

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Het huidige bemestingsadvies voor substraatteelten in de glastuinbouw gaat uit van het geven van een veilige overmaat. Dit ka...

Bekijk project

Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater

Dit project beoogt het ontwikkelen van een mobiele zuiveringsinstallatie. Met een mobiele zuiveringsinstallatie hoeven de tel...

Bekijk project

E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans

De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft in dit project samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een special...

Bekijk project

Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)

Om het proces van ecologische watersysteemanalyses te ondersteunen, heeft STOWA de methodiek van ‘ecologische sleutelfactoren...

Bekijk project

Flexibel peil Alde Feanen

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ heeft het doel om de waterkwaliteit te verbeteren, de natuur te herstellen en de bevaarb...

Bekijk project

Sleutelfactor 9 Context

Context is de sleutelfactor voor het afwegen van ecologische functies en andere functies van een watersysteem (zoals recreati...

Bekijk project

Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren

In beken en rivieren zijn stroming en de daarvan afhankelijke processen en structuren in hoge mate sturend voor de ecologisch...

Bekijk project

Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap

Om te komen tot een effectieve aanpak in het stroomgebiedsherstel is een goede systeemanalyse nodig. Het gaat erom te begrijp...

Bekijk project

Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren

Voor de uitwerking van de ESF ‘Organische belasting’ in stilstaande wateren is een plan van aanpak opgesteld door het uitvoe...

Bekijk project

Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land

Het baggeren van watergangen is belangrijk met het oog op de waterbeheersing en wordt ook steeds belangrijker om waterkwalite...

Bekijk project

Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn

In dit project wordt op rwzi Velsen en rwzi Nieuwveer de koude-anammoxtechnologie Mainstream Demon® geïmplementeerd. Na opsta...

Bekijk project