Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)

Waterbeheerders stellen met het oog op de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en bijbehorende maatregelen vast voor wateren. STOWA helpt waterbeheerders bij het afleiden, onderbouwen en realiseren van deze doelen, en bij het nemen van de juiste maatregelen. Kennis over de ecologische toestand van de wateren en waarom die toestand is zoals die is, is hiervoor cruciaal. Op die manier kunnen reële doelen en de meest effectieve maatregelen gekozen worden. Dit kunnen bijvoorbeeld bronmaatregelen of inrichtingsmaatregelen zijn, of aanpassingen in beheer en onderhoud.

Voor het opstellen van KRW-doelen is een Handreiking KRW-doelen opgesteld, die landelijk wordt toegepast. In deze Handreiking staan de inhoudelijke en bestuurlijke stappen weergegeven die waterbeheerders daarvoor moeten doorlopen. De inhoudelijke basis wordt gevormd door een ecologische watersysteemanalyse die waterbeheerders moeten uitvoeren. Deze geeft inzicht in de ecologische toestand van een watersysteem, maar hij geeft ook antwoord op de vraag waarom de toestand is zoals die is. Dit geeft concrete handvatten voor verbetering. STOWA heeft voor het uitvoeren van watersysteemanalyses een speciale methodiek laten ontwikkelen, die van de ecologische sleutelfactoren. Meer over deze systematiek leest u in STOWA-rapport 2018-24.

STOWA ontwikkelt naast kennis en hulpmiddelen voor watersysteemanalyses ook veel kennis over effectiviteit van maatregelen. Voorbeelden zijn bronmaatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, inrichtingsmaatregelen als flexibele waterpeilen en kennis over aangepast beheer en onderhoud, zoals ‘stroombaanmaaien’.

Alle publicaties die al zijn verschenen kunt u vinden bij het onderdeel Publicaties. Er zijn ook veel interessante films gemaakt die u kunt zien op het STOWA youtube kanaal. Kijk onder het tabblad 'Meer weten?' voor links naar interessante afspeellijsten.

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken het Rijk, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstituten en bela...

Bekijk project

Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten

In dit rapport zijn twee verschillende methoden om milieu-indicatiewaarden te bepalen, met elkaar vergeleken: weighted averag...

Bekijk project

Ecosafe

Dit project richt zich op een kosteneffectieve verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouwwater, gebaseerd op...

Bekijk project

Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip

Waterbeheerders monitoren hun oppervlaktewateren om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpin...

Bekijk project

Waterplanten en waterkwaliteit

Dit project betreft een studie met veldonderzoek naar waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en sedimentchemie. De kwalit...

Bekijk project

Hydrochip

STOWA, TNO, Vitens, Waternet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwikkelen samen de Hydrochip. Dit is een mol...

Bekijk project

Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting

Dit project is een vervolg op het project 'Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting' (Stowa projectnr. 447.010), waar...

Bekijk project

Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen

In deze pilot wordt de traditionele visstandbemonstering voor de Kaderrichtlijn Water voor zogenoemde R- en M- watertypen ver...

Bekijk project

Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit

In het waterbeheer wordt nog vaak gekeken naar, óf de chemische toestand, óf de biologische. Dit wordt ingegeven door wetteli...

Bekijk project

Emissieloos telen

Dit project is een vervolg op het project 'De waterefficiënte emissieloze Kas' (Stowa projectnr. 447.009), waarin teelstrateg...

Bekijk project

Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen

Dit project behelst het actualiseren van de bestaande handboeken over stikstof- en fosfaatverwijdering en de evaluatie van re...

Bekijk project

PCLake en PCDitch

De complexiteit van het aquatisch ecosysteem maakt een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen voor de verbete...

Bekijk project

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw

In het Platform Duurzame Glastuinbouw werken de waterschappen met de landelijke overheid en de glastuinbouwsector aan een sam...

Bekijk project

Adviesgroep Watersysteemanalyse AWSA (v.h. modellering)

De Adviesgroep Watersysteemanalyse heeft als taak de Programmacommissie Watersysteemonderzoek van STOWA gevraagd en ongevraag...

Bekijk project

Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater

Dit project beoogt het ontwikkelen van een mobiele zuiveringsinstallatie. Met een mobiele zuiveringsinstallatie hoeven de tel...

Bekijk project

E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans

De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft in dit project samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een special...

Bekijk project

Kennisprogramma Bouwen met Natuur

In het Kennisprogramma Bouwen met Natuur werken tien waterschappen samen om op een pragmatische manier antwoorden te krijgen ...

Bekijk project

Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)

Om het proces van ecologische watersysteemanalyses te ondersteunen, heeft STOWA de methodiek van ‘ecologische sleutelfactoren...

Bekijk project

Flexibel peil Alde Feanen

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ heeft het doel om de waterkwaliteit te verbeteren, de natuur te herstellen en de bevaarb...

Bekijk project

Sleutelfactor 9 Context

Context is de sleutelfactor voor het afwegen van ecologische functies en andere functies van een watersysteem (zoals recreati...

Bekijk project

Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren

In beken en rivieren zijn stroming en de daarvan afhankelijke processen en structuren in hoge mate sturend voor de ecologisch...

Bekijk project

Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap

Om te komen tot een effectieve aanpak in het stroomgebiedsherstel is een goede systeemanalyse nodig. Het gaat erom te begrijp...

Bekijk project

Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren

Voor de uitwerking van de ESF ‘Organische belasting’ in stilstaande wateren is een plan van aanpak opgesteld door het uitvoe...

Bekijk project

Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land

Het baggeren van watergangen is belangrijk met het oog op de waterbeheersing en wordt ook steeds belangrijker om waterkwalite...

Bekijk project