Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkeling toetsingskader waterkwaliteit

In dit project wordt een kader opgesteld waarmee waterbeheerders activiteiten in en rondom oppervlaktewater kunnen toetsen aan hun waterkwaliteitsdoelstellingen. Meer in het bijzonder de doelen van de KRW of DOW: doelen overig water.

In en rondom oppervlaktewater vinden veel vergunningsplichtige activiteiten plaats. Denk bijvoorbeeld aan een cityswim, steigeraanleg of waterlozingen. Bedrijven, particulieren en organisaties vragen een vergunning aan of doen een melding voor dergelijke activiteiten, die vervolgens door de vergunningverlener van een waterbeheerder worden behandeld.  Door klimaatverandering en bevolkingsgroei neemt het aantal van dit soort activiteiten in en om water toe, wat de druk op het watersysteem vergroot. Tegelijkertijd groeit de urgentie om een goede waterkwaliteit te behalen en behouden. Dat vraagt om een eenduidig toetsingskader. 

De basis van het toetsingskader wordt gevormd door een kennisdocument waarin de effecten staan beschreven van activiteiten, ecologische sleutelfactoren en chemische stoffen op de ecologische toestand. Om te zorgen voor een bruikbaar en gedragen product, worden de wensen en eisen vanuit experts op het gebied van ecologie en vergunningverlening nadrukkelijk meegenomen.

Met het product: 

  • worden activiteiten beter getoetst op effecten volgens de KRW en DOW om het oppervlaktewater beter te beschermen;
  • kunnen waterbeheerders gestructureerd, uniform en navolgbaar de effecten van een activiteit op de waterkwaliteit inschatten;
  • is de uitkomst van de toetsing goed onderbouwd met (wetenschappelijke) literatuur;
  • is het voor initiatiefnemers op voorhand duidelijk op welke grond de activiteit wordt getoetst;
  • kan de vergunningverlener advies geven of voorwaarden opleggen over het creëren van een positieve invloed van de activiteit op de waterkwaliteit.

Het project wordt gefinancierd met bijdragen van Waterschap De Dommel, Waterschap Hunze en Aa's, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waternet, Waterschap Rivierenland, Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Almere en STOWA.