Skip to main content Skip to main nav

Sleutelfactor 9 Context

Context is de sleutelfactor voor het afwegen van ecologische functies en andere functies van een watersysteem (zoals recreatie en scheepvaart) bij het bepalen van het uiteindelijke ecologische doel voor het watersysteem. Voor de uitwerking van deze sleutelfactor in stilstaande en stromende wateren is een plan van aanpak opgesteld door het uitvoerende consortium. Op dit moment vindt uitwerking tot een bruikbaar instrument plaats aan de hand van het plan van aanpak.

Alle sleutelfactoren gezamenlijk (zoals nutriëntenbelasting, lichtklimaat en organische belasting) maken inzichtelijk welke voorwaarden van belang zijn, zodat een watersysteem de gewenste ecologische kwaliteit kan bereiken. Daarnaast vormen ze het vertrekpunt om te bepalen met welke maatregelen de ecologische kwaliteit kan worden verbeterd. Context is een van de negen geïdentificeerde sleutelfactoren voor stilstaande wateren en een van de tien geïdentificeerde sleutelfactoren voor stromende wateren.
 
Welke (ecologische) doelen uiteindelijk worden nagestreefd en welke maatregelen daarvoor genomen worden, hangt af van de uitkomst van een afweging tussen de verschillende diensten die het ecosysteem kan leveren, danwel functies die het watersysteem heeft. De sleutelfactor Context brengt zodoende synergie en tegenstrijdigheden en noodzaak tot het maken van keuzes in de bredere context van alle andere functies van een watersysteem in beeld. De sleutelfactor Context is hiermee de koppeling met systeemanalyses op andere beleidsterreinen van de waterbeheerders (en anderen). Ook in de waterketen en het waterkwantiteitsbeheer kan een vergelijkbare systeemanalyse leiden tot betere doelen en efficiëntere maatregelen. Via  Context, wordt een relatie gelegd met de belangenafweging op een hoger niveau. Dit leidt tot het maken van een meer integrale afweging van doelen en daarmee tot het effectiever inzetten van middelen.
 

Meer informatie

STOWA werkt alle negen sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren op dit moment uit. Voor meer informatie over de sleutelfactoren kunt u de STOWA website raadplegen of contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA.