Skip to main content Skip to main nav

Project Monitoren ecologische effecten koudelozingen

STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares brengen binnen het onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je een efficiënt en effectief monitoringprogramma op kunt zetten voor het in kaart brengen van de ecologische effecten van koudelozingen.

Aquathermie is een duurzame vorm van energiewinning waarbij warmte wordt (terug)gewonnen uit afvalwater of oppervlaktewater. Bij het onttrekken van warmte oppervlaktewater, wordt dit water nadien weer geloosd in het betreffende oppervlaktewater, maar kouder dan het was. Dit kan effecten hebben op de waterkwaliteit en de aquatische ecologie. De effecten kunnen positief zijn, maar ook negatief. De kennis hierover is vooralsnog beperkt, blijkt uit een literatuurstudie.

Monitoring is daarom nodig. Vandaar het initiatief voor het opzetten van een monitoringprogramma. Want waterbeheerders (Rijkswaterstaat, de waterschappen) willen de mogelijkheden van aquathermie als duurzame energiebron goed benutten, maar tegelijkertijd de aquatische ecologie beschermen. Met de resultaten uit monitoring kunnen waterbeheerders straks gerichter aangeven hoeveel warmte je in welke situatie verantwoord kunt onttrekken.

Omdat kennisontwikkeling via monitoring kostbaar is, streven de projectpartijen naar een gezamenlijk landelijk monitoringsprogramma waarin op zorgvuldig en slim gekozen locaties gemeten wordt. Op deze manier kan de benodigde effectmonitoring bij (toekomstige) initiatieven worden beperkt.

STOWA werkt ondertussen aan een voorlopige handreiking voor vergunningverlening van koudelozingen.

> Meer weten over WarmingUp? Klik HIER