Skip to main content Skip to main nav

Flexibel peil Alde Feanen

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ heeft het doel om de waterkwaliteit te verbeteren, de natuur te herstellen en de bevaarbaarheid te vergroten. Zes ecologische herstelmaatregelen in de moerassen van De Alde Feanen, waaronder flexibelere peilen, moeten zorgen voor herstel en bescherming van het natuurgebied. STOWA draagt financieel bij en is betrokken bij de monitoring van dit project. Deze bijdrage is een vervolg op het project Flexibel peilbeheer.

Met ruim 2100 hectare is het Nationaal Park de Alde Feanen in Friesland, één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Het gebied heeft een afwisselend landschap met veel water en rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Deze biodiversiteit is echter niet vanzelfsprekend. Op dit moment zijn er namelijk verschillende factoren die het natuurgebied bedreigen. Denk aan een sterke afname van waterriet door het wegvallen van de natuurlijke peildynamiek van het water, maar ook afname van waterplanten door de fosfaaterfenis uit het verleden. Verder neemt het areaal veenmosrietlanden af door veroudering, verruiging en verbossing en nemen blauwgraslandvegetaties af door verzuring. De waterkwaliteit is de afgelopen jaren aanzienlijk beter geworden, maar is nog niet op het gewenste niveau. Vandaar dit project.