SMART monitoring

In het waterkwaliteitsbeheer wordt volgens twee sporen de kwaliteit van oppervlaktewater in beeld gebracht: via een chemische beoordeling en een ecologische beoordeling. Beide typen beoordeling kennen in hun huidige vorm beperkingen.
De STOWA, en een aantal daarin vertegenwoordigde waterschappen en Rijkswaterstaat, investeren in dit project daarom in het verbeteren van de bepaling van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de Universiteit van Amsterdam doen binnen dit project twee aio’s onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit in beeld kan worden gebracht van het samenhangende systeem van water én waterbodem. Het onderzoek bestaat uit twee pijlers, die door intensieve samenwerking tussen de onderzoekers moeten leiden tot één beoordelingssystematiek.

Ecotoxicologisch spoor (aio: Milo de Baat)

De chemische status volgens de KRW wordt vastgesteld door de gehalten van ca. 50 prioritaire stoffen te vergelijken met milieukwaliteitsnormen, waarmee maar een kleine fractie van de risicostoffen wordt onderzocht. Het alternatief is een slimme monitoringstrategie met effectgerichte analyses (bioassays). Dit project omvat de optimalisatie, validatie en verdere wetenschappelijke onderbouwing van deze effectgerichte monitoring met bioassays en passieve bemonstering van water en waterbodem. Daarnaast wordt effect gestuurde analyse (EDA) uitgevoerd om de stoffen te identificeren die het hoogste ecologische risico vormen.

Biologisch spoor (Aio: Gea van der Lee)

De beperking van de huidige KRW maatlatten is dat ze niet diagnostisch zijn en geen informatie geven over het functioneren van het ecosysteem, zodat het niet duidelijk is waarom bepaalde soorten aan-, of afwezig zijn. Ecosysteemprocessen (zoals primaire productie en decompositie) zijn indicatief voor de gezondheid van het ecosysteem. In dit project wordt toepasbare kennis ontwikkeld over het verband tussen deze processen en de aanwezige soorten waardoor inzicht wordt verkregen in het functioneren van de ecosystemen.

Het project Smart Monitoring in het kort