SMART monitoring

De Universiteit van Amsterdam doet in opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat in dit project onderzoek naar het vereenvoudigen en het vergroten van de diagnostische waarde van ecotoxicologische waterkwaliteitsmonitoring en aan het verder toepasbaar maken van de ecotoxicologische waterkwaliteitsbepaling.

Het vaststellen van de ecotoxicologische waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) kent zowel wetenschappelijke als praktische beperkingen. De waterschappen geven hierdoor veel geld uit aan het vaststellen van de aan- of afwezigheid van stoffen (toestands- en trendmonitoring), zonder dat het ze veel inzicht geeft in mogelijke verbetermaatregelen. Het doel van dit project is daarom de ecotoxicologische waterkwaliteitsbepaling te innoveren en een ‘Smart Monitoring’-programma voor integrale KRW-monitoring te ontwikkelen.

De chemische status volgens de KRW wordt vastgesteld door de gehalten van ca. 50 prioritaire stoffen te vergelijken met milieukwaliteitsnormen, waarmee maar een kleine fractie van de risicostoffen wordt onderzocht. Het alternatief is een slimme monitoringstrategie met effectgerichte analyses (bioassays). Dit project omvat de optimalisatie, validatie en verdere wetenschappelijke onderbouwing van deze effectgerichte monitoring met bioassays en passieve bemonstering. Daarnaast wordt effect gestuurde analyse (EDA) toegepast om de stoffen te identificeren die het hoogste ecologische risico vormen.

In dit project wordt een toepasbare verbetering van de monitoring van ecotoxicologische waterkwaliteit ontwikkeld. Met de wetenschappelijke basis voor de innovatieve monitoring zijn er goede mogelijkheden voor implementatie in Europese wetgeving. De waterbeheerders zullen profijt van dit project hebben omdat ze betere inzichten krijgen in de relatie tussen risicostoffen en verstoring van het watersysteem. Daardoor kunnen gerichte en kostenefficiënte maatregelen worden genomen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een promovendus van de Universiteit van Amsterdam.