Skip to main content Skip to main nav

Adviesgroep Watersysteemanalyse AWSA (v.h. modellering)

De Adviesgroep Watersysteemanalyse heeft als taak de Programmacommissie Watersysteemonderzoek van STOWA gevraagd en ongevraagd te voorzien van advies op het gebied van modellering en watersysteemanalyses.

Dit kan gaan over de inzet of de ontwikkeling van rekenmodellen, maar ook over het toepassen of ontsluiten van kennis. De focus van de adviesgroep ligt op:

  1. het ontsluiten en delen van bestaande kennis;
  2. het stimuleren van afstemming en samenwerking op het gebied van modelleringen tussen waterschappen onderling en tussen regionale waterbeheerders en het rijk;
  3. het ontwikkelen van kennis en/of gereedschap dat voorziet in een behoefte in de waterschapspraktijk.

Om bovenstaande invulling te geven onderhoudt de Adviesgroep contacten met de ‘achterban’, modelleurs bij waterschappen, door minimaal tweemaal per jaar een Platformmiddag te organiseren. Bovendien wordt aansluiting gezocht met andere Platforms, zoals het platform Monitoring en het platform Ecologie. De bijeenkomsten staan in het teken van kennisuitwisseling en ‘vraagarticulatie’: getracht wordt de vragen en ideeën die leven te bundelen tot concrete onderzoeksvoorstellen, waarvan de resultaten van nut zijn voor alle waterbeheerders.

Afstemming met ontwikkelingen op Rijksniveau worden bewerkstelligd doordat de Adviesgroep de STOWA-vertegenwoordiger in de Stuurgroep NHI adviseert en doordat leden van de Adviesgroep participeren in de klankbordgroep van het NHI. Ook is de adviesgroep expliciet betrokken bij de ontwikkeling van het Deltamodel.

Werkzaamheden 2010 en 2011

Op advies van de adviesgroep Modellering heeft de Programmacommissie Watersystemen een onderzoeksagenda op het gebied van modellering opgesteld, voor 2010 en verder. De adviesgroep is belast met de concrete invulling van deze onderzoeksagenda.

De Adviesgroep heeft de waterschappen actief betrokken (i.c. het platform Modelleurs) bij het formuleren van de kennisbehoefte ter invulling van de agenda en de naar voren gebrachte ideeën geselecteerd en geprioriteerd. Hieruit is een programma voortgekomen dat deels in 2010 is gestart en/of afgerond. De resterende projecten willen wij in 2011 starten.

Toetsing NHI in de regio

Mogelijkheden, kwaliteit en knelpunten van regionaal gebruik van het landsdekkende grond- en oppervlaktewatermodel NHI worden voor heel Nederland in kaart gebracht.

Enquête Watersysteemtoets 2012

Op basis van een enquête onder alle waterschappen zijn diverse aanbevelingen geformuleerd om te komen tot een uniforme aanpak van de 2e ronde NBW-toetsing in 2012. Dit project is afgerond en heeft geleid tot diverse aanbevelingen. Voor zover de aanbevelingen betrekking hebben op kennis delen en ontwikkelen willen wij deze in 2011 oppakken.

Uitwerken extreme neerslagstatistiek

Dit onderzoek volgt direct uit bovenstaande enquête en behelst het ontwikkelen van regionaal gedifferentieerde neerslagstatistiek op uurbasis die zowel met de stochasten methode als de tijdreeksmethode voor de watersysteemtoetsing kan worden toegepast; dit onderzoek is een aanvulling op STOWA rapport 2004-26 ‘Statistiek van extreme neerslag in Nederland’. De aanvulling betreft regionale differentiatie en korte bui-duren. Dit project wordt samen met het KNMI opgepakt.

GxG schattingen

Er wordt een methode ontwikkeld om op basis van gerichte veldwaarnemingen een statistisch onderbouwde schatting te maken van een grondwaterregime in een gebied. Dit project maakt bestaande wetenschappelijke kennis toegankelijk voor waterschappen (in Excel). De resultaten kunnen ingezet worden bij GGOR en/of verdrogingsprojecten en de toetsing NBW. STOWA is cofinancier van dit project (50 procent). De andere helft wordt bekostigd door de Provincie Utrecht en de Utrechtse Waterschappen.

Anticiperend waterbeheer

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die geavanceerde beheersstrategieën kunnen hebben op de NBW-opgave. Dit is een onderzoek van het IHE in Delft in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Stowa is gevraagd dit project financieel te ondersteunen.

Bepaling Onzekerheid Wateropgave (technische insteek)

Het betrekken van onzekerheid bij – bestuurlijke – besluitvorming begint met het kwantificeren van de onzekerheidsmarge. Dit voorstel richt zich op de wateropgave die volgt uit NBW-toetsingen. Het doel is een methode te ontwikkelen die deze wateropgave in een GIS presenteert als een gemiddelde met een onzekerheidsmarge. Hierbij wordt recent wetenschappelijk onderzoek ontsloten voor waterschapshydrologen.

De invloed van onzekerheden op besluitvorming in operationele en strategische context (communicatieve insteek)

In dit project wordt een eerste stap gezet om onzekerheden in voorspellingen te benutten om bestuurlijke keuzes bij waterschappen te verbeteren. Enerzijds door de onzekerhedenanalyse beter af te stemmen op de werkelijkheid bij waterschappen, waarin ook veel niet-technische factoren een grote rol spelen. Anderzijds door bestuurders en calamiteitenleiders de meerwaarde van kennis van onzekerheden te laten ervaren en ze hierop te laten reflecteren.

Inventarisatie modellen

Naar alle waterschappen is een enquête uitgegaan naar inzet van modellen voor diverse beleidsthema’s en ervaren knelpunten daarbij. Dit project is afgerond. Resultaten worden voorgelegd aan het platform Modelleurs.

Betrouwbaarheidsanalyse stofbalansen

Stofbalansen zijn de basis voor de evaluatie van veel KRW-maatregelen. De doelstelling van dit voorstel is het uitwerken van een methode voor het opstellen en toepassen van betrouwbaarheidsanalyses voor stofbalansen. Gewenst is om dit onderzoek in 2011 op te pakken.

Samenstelling Adviesgroep Watersysteemanalyse (najaar 2010)

De adviesgroep modellering is als volgt samengesteld:

- Ronald Bakkum, hoogheemraadschap van Delfland
- Timo Kroon, RWS Waterdienst
- Maarten Ouboter, Waternet
- Dolf Kern, Rijnland
- Joost Heijkers, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
- Nila Taminiau, Waterschap Peel- en Maasvallei
- Jos Schouwenaars, Wetterskip Fryslân, namens de PCW
- Durk Klopstra, STOWA
- Michelle Talsma, STOWA (agendalid)
- Matthijs van den Brink, waterschap Vallei & Eem, voorzitter
- Arnout Heuven, TAUW, secretariële ondersteuning

Hebt u tips, opmerkingen of aanbevelingen, dan kunt u deze adresseren aan de voorzitter van de Adviesgroep, Matthijs van den Brink, 033 4346203. U kunt ook contact opnemen met Michelle Talsma van STOWA, 033 4603200.