Skip to main content Skip to main nav

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Het huidige bemestingsadvies voor substraatteelten in de glastuinbouw gaat uit van het geven van een veilige overmaat. Dit kan leiden tot een onbalans in de voedingsoplossing met als gevolg het spuien van drainwater. Met deze wijze van bemesting is het moeilijk om de vastgestelde emissienormen voor stikstof met als einddoel een nul-emissie in 2027 te halen. Preciesiebemesting kan dit probleem meehelpen oplossen.

In dit project vindt precisiebemesting plaats waarbij de voedingsoplossing nauwkeurig en frequent wordt aangepast aan het daadwerkelijke gebruik van de plant. Er wordt kennis ontwikkeld en regelapparatuur wordt verder doorontwikkeld om te komen tot een betrouwbare werkwijze.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447.000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.