Skip to main content Skip to main nav

Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren

In beken en rivieren zijn stroming en de daarvan afhankelijke processen en structuren in hoge mate sturend voor de ecologische toestand. In dit project laat STOWA een Plan van Aanpak opstellen voor de uitwerking van dit complex, in de vorm van ecologische sleutelfactoren.

De samenhang tussen de verschillende elementen is tamelijk complex, mede doordat er zogenoemde feed-backmechanismen spelen. De afvoer van water uit het stroomgebied (hoge afvoeren én basisafvoer), sedimenttransport, vorm en afmeting van de waterloop zorgen in samenhang met elkaar en samen met de weerstand door waterplanten, uiteindelijk voor stroming en substraatvariatie.

In dit project laat STOWA een Plan van Aanpak opstellen voor de uitwerking van dit complex. Het betreft de volgende ESF’en voor stromende wateren: Afvoerdynamiek (met daarbij grondwaterkwantiteit en aandacht voor de gevolgen van stagnatie), Natte doorsnede en Waterplanten (als weerstandscomponent). Deze samen moeten uiteindelijk antwoord geven op de hoofdvraag: vormt een onderdeel uit dit complex een belemmering voor het voorkomen van karakteristieke organismen in het betreffende watersysteem? 

Het PvA maakt duidelijk hoe dit complex uitgewerkt wordt. Hoe is de samenhang tussen de elementen (oorzaken, processen en gevolg), hoe zijn deze te beoordelen en met welk instrument?

Meer informatie

STOWA werkt alle sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren op dit moment uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA., 033 460 32 00.