Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Waterkwaliteit en Klimaat

Het project ‘Klimaat en waterkwaliteit’ (443.507) heeft geleid tot drie producten die waterbeheerders helpen om inzicht te krijgen in de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit, met focus op de stedelijke omgeving maar grotendeels ook toepasbaar op landelijk gebied. In deze CoP doen de gebruikers ervaring op met deze nieuwe producten, waaronder de stresstest waterkwaliteit.

Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op ons leven. Ook de druk op het watersysteem neemt toe als gevolg van klimaatverandering, zowel direct (o.a. hogere temperaturen en veranderend neerslagpatroon) als indirect (veranderend gebruik door o.a. recreatie, watervraag, doorstroming en bevaarbaarheid).

De Nederlandse overheden werken aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering met als einddoel een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn hier nationaal werkafspraken over gemaakt. In de DPRA-werkwijze betreft de eerste stap het in beeld brengen van kwetsbaarheden voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgbeperking van overstromingen, met de uitvoering van stresstesten. Tot voor kort ontbrak er een stresstest voor het thema waterkwaliteit.

STOWA heeft in 2022 de handschoen opgepakt en opdracht gegeven om een stresstest voor de waterkwaliteit uit te werken. De stresstest waterkwaliteit is in 2023 beschikbaar gekomen. Parallel hieraan is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een pilot gestart om de methode te toetsen in de praktijk. Zowel HDSR als andere leden uit de programmacommissie en de werkgroep stresstest van het project Waterkwaliteit en Klimaat gaven uitdrukkelijk aan behoefte te hebben aan een Community of Practice (CoP) waarin ervaring opgedaan kan worden met de nieuwe methode en ruimte is voor het uitwisselen van kennis en ideeën over de toepassing en mogelijk verbetering van de methode.

Ga naar de stresstest waterkwaliteit