Skip to main content Skip to main nav

Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap

Om te komen tot een effectieve aanpak in het stroomgebiedsherstel is een goede systeemanalyse nodig. Het gaat erom te begrijpen welke processen bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen, zowel in de beek als in het beekdal. Met dit project wordt door middel van kennismontage een handreiking gemaakt waarmee kennis en instrumenten uit de hydrologie kunnen bijdragen aan een goede landschapsecologische systeemanalyse, waarbij beken en het omliggende (natte zand)landschap in samenhang worden bekeken.

In de praktijk blijkt dat het geïntegreerd gebruik van hydrologische en ecologische kennis voor het maken van gebiedsanalyses en het vertalen daarvan naar praktische en concrete beheeradviezen lastig is. De kennis is nu nog gefragmenteerd en het ontbreekt aan een heldere handreiking voor het maken van een goede systeemanalyse.


 
Uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een handreiking (werkwijze) voor een hydrologische analyse ten behoeve van stroomgebiedsherstel, gebruikmakend van de reeds beschikbare kennis en instrumenten. De handreiking bevat: a) een analyse van de belangrijkste (hydrologische) processen en b) concrete (hydrologische) maatregelen in en beheer van het beekdal en andere grondwaterafhankelijke systemen in het stroomgebied.
 
De doelgroep bestaat uit medewerkers van natuurbeheerders, waterschappen, provincies en ingenieursbureaus die herstel- en inrichtingsplannen ontwikkelen. Het gaat zowel om ecologen als hydrologen (ecologen) die hiermee leren kijken naar de hydrologie en vice versa), grondwaterhydrologen en beekhydrologen, planvormers en monitoringmedewerkers.