Skip to main content Skip to main nav

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij

Waterschappen werken al jaren samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Daarvoor hebben de waterschappen een onder meer het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld. Uit dit budget kan een financiële bijdrage worden gegeven aan projecten en/of initiatieven gericht op de vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector en/of het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlakte-water bij deze sectoren. STOWA beheert het stimuleringsbudget namens de waterschappen.

Het gaat om projecten, initiatieven en pilots gericht op:

 • het uitvoeren van onderzoek in de agrarische praktijk;
 • eerste toepassingen van innovatieve technieken in de praktijk;
 • het verder uitrollen van in onderzoek opgedane kennis en ervaringen naar de dagelijkse agrarische praktijk;
 • bevorderen waterbewust ondernemen door agrariërs.

Wie kan aanvragen?

Aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget staat open voor iedere organisatie die voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de regeling (onder anderen doel van de regeling, opgestelde criteria, cofinanciering).

Beschikbaar budget

Het stimuleringsbudget is ingesteld voor de jaren 2020 tot en met 2027. In 2021 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Het door de waterschappen jaarlijks beschikbaar gestelde budget bedraagt € 280.000,-.

Projecten en/of initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal € 80.000,- euro per jaar met een maximum van in totaal € 200.000,-. De bijdrage uit het stimuleringsbudget kan lager vastgesteld worden dan is aangevraagd. De bijdrage vanuit het stimuleringsbudget bedraagt maximaal 50% van de totale financiering van het project.

Criteria voor het toekennen van een financiële bijdrage

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden beoordeeld door een beoordelingscommissie waarin vertegenwoordigers van de waterschappen en de STOWA zitting hebben. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, worden de aanvragen in ieder geval beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Projecten en/of initiatieven dragen bij aan:
  • emissiebeperking voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en/of
  • het verbeteren van ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater;
 2. Projecten en/of initiatieven dragen bij aan de water-bewustwording bij agrarische ondernemers en het opdoen van ervaringen en kennis door groepen van agrarische ondernemers;
 3. Er is aandacht voor de implementatie van resultaten in de praktijk. Bij voorkeur zijn de resultaten van het project en/of initiatief breed toepasbaar in de dagelijkse praktijk van agrariërs in Nederland;
 4. Bij regionale projecten en/of initiatieven is bij voorkeur sprake van een brede en/of landelijke doorwerking van de resultaten;
 5. Voor het project en/of initiatief bestaat draagvlak in de praktijk of het project en/of initiatief draagt bij aan de vergroting van het draagvlak in de agrarische sector c.q. agrarische ondernemers;
 6. Bij voorkeur is er betrokkenheid van de sectororganisaties in de landbouwsector;
 7. Onderdeel van het project is communicatie richting de agrarische doelgroep over de (voortgang en) de resultaten;
 8. Het belangrijk is dat ook vanuit de agrarische sector financieel wordt bijgedragen.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt extra aandacht besteed aan de wijze waarop in de aanvraag aandacht wordt besteed aan ‘bewustwording van de doelgroep van de emissieproblematiek en/of verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het water’ en ‘implementatie van reeds beschikbare kennis en maatregelen in de praktijk’.

Specifieke projecten samenwerkende waterschappen

Financiering uit het stimuleringsbudget kan ook verstrekt worden aan waterschappen die gezamenlijk een specifiek project en/of initiatief willen uitvoeren dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling (vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector en/of het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater bij deze sectoren). De voorwaarden met betrekking tot de gevraagde cofinanciering en de maximale bijdrage per project gelden voor deze projecten en/of initiatieven niet.

Overige voorwaarden

 1. Vanuit het project moet een begeleidende (onderzoeks)commissie (BCO) ingesteld worden waarin tenminste 1 afgevaardigde uit de Beoordelingscommissie van het Stimuleringsbudget zitting krijgt.
 2. Er moet jaarlijks een korte en bondige rapportage worden opgesteld en opgeleverd over de voortgang en de resultaten die zijn bereikt wat betreft emissiebeperking en/of bijdragen aan verbetering van de chemische en/of ecologische waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden.
 3. Aan het eind van het project moet aan de hand van een format een eindrapportage worden opgesteld en opgeleverd die ook een samenvattende communicatie boodschap voor de agrarische sector moet bevatten over het projectresultaat. U kunt het format hier downloaden.
 4. In de berichtgeving over het project moet worden aangegeven dat het project wordt mee gefinancierd vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij.

Aanvraagformulier en indienen aanvraag

Om een aanvraag voor een financiële bijdrage te kunnen indienen, moet u een aanvraagformulier indienen. U kunt het formulier hier downloaden. Aanvragen dienen tenminste 1 maand voor de vergaderdatum van de beoordelingscommissie te worden ingediend. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De beoordeling door de Beoordelingscommissie gebeurt op basis van het aanvraagformulier. Aanvragers kunnen een onderliggend projectplan met begroting bijvoegen bij hun aanvraag.

Data indienen en behandeling aanvragen door Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie komt 3 maal per jaar bijeen om aanvragen te beoordelen. Voor 2024 zijn de data:
>   22 april 2024         (sluitingsdatum 25 maart)
>   9 september 2024 (sluitingsdatum 12 augustus) 
>   2 december 2024  (sluitingsdatum 4 november)

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij, Tamar de Jager 06-22669741 of Daisy Bosse 06-16088001