Skip to main content Skip to main nav

Ecosafe

Dit project richt zich op een kosteneffectieve verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouwwater, gebaseerd op biologische processen en een test voor de beoordeling van de effluent-waterkwaliteit voor het ecosysteem.

De combinatie van binding van gewasbeschermingsmiddelen gevolgd door microbiologische afbraak is een duurzame zuiveringsoplossing die geen problematische reststromen geeft of gebruik maakt van oxidatieve chemicaliën.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.