Skip to main content Skip to main nav

26 januari 2021

Onderzoek rioolwaterzuivering als smart energy hub van start

Kunnen rioolwaterzuiveringen als energiehub een rol spelen in de energietransitie? Hoe werkt dit concept en wat komt er allemaal bij kijken? Rondom deze vragen is deze maand een onderzoek gestart bij waterschap Vallei en Veluwe (rwzi Epe, foto) en waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor de zomer presenteren zij de resultaten. Nu al meer weten over de potentie van deze energiehubs? Doe dan mee met de sessie ‘De rwzi als energiehub’ tijdens het Kennisfestival 'Do Facts Matter?'

Het Nederlandse elektriciteitsnet staat onder druk door het grilliger wordende aanbod van elektriciteit. Er zullen in de nabije toekomst vaker pieken en dalen zijn in de opwek van zonnestroom en windenergie. De Unie van Waterschappen (UVW) neemt daarom het initiatief voor verkenning van de rwzi als ‘smart energie hub’.

Slimme lokale oplossing
De Unie heeft dit concept bij het Rijk aangedragen als slimme lokale oplossing voor netwerkproblemen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kunnen een rol spelen in de afstemming van vraag en aanbod van elektriciteit. Ze nemen niet alleen veel energie af, ze wekken het ook op in de vorm van bijvoorbeeld zonne-energie en biogas. En ze kunnen elektriciteit opslaan. Over energieopslag publiceerde STOWA recent al een onderzoek.

Door hun rioolwaterzuiveringsinstallaties als energiehub in te zetten, kunnen waterschappen bijdragen aan de energietransitie. Bij Waterschap Vallei en Veluwe staat de rwzials buffer in het elektriciteitsnetwerk centraal. Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt de toepassing van waterstof onderzocht.

Meer mogelijk
De potentie is groot: de 21 waterschappen beheren 326 rwzi’s. Het zijn grote, afgesloten en daarmee veilige locaties. Op zeventig terreinen staan al vergistingsinstallaties. Momenteel is ongeveer een kwart van het in ons land geproduceerde biogas afkomstig van waterschappen. Deze 150 miljoen kuub levert vooralsnog vooral elektriciteit op

voor het zuiveringsproces in de RWZI. Maar er is meer mogelijk. De trend is om het biogas op te waarderen naar groen gas, voor duurzame mobiliteit of verwarming van gebouwen.

Het onderzoek bij de twee waterschappen sluit aan bij pilots op andere plekken in het land. Die brengen in het licht van het Klimaatakkoord de komende tijd de mogelijkheden van groen gas en waterstof eveneens in kaart. De resultaten zijn interessant voor bijvoorbeeld overheden en energiecoöperaties maar ook beheerders van elektriciteitsnetwerken. Daarom zijn netbeheerders bij de studies betrokken.

Meer weten over de potentie van deze energiehubs? Doe dan mee aan de sessie ‘De rwzi als energiehub’ tijdens het Kennisfestival 'Do Facts Matter?', op 4 februari a.s.

Onderzoeksprogramma WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën WARES


Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.