Skip to main content Skip to main nav

03 september 2020

Resultaten Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. De resultaten van de analyse zijn nu beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Op de website worden per Naw-deelonderwerp (zie onder) kort het beleid, de doelen en de huidige toestand behandeld, gevolgd door mogelijke maatregelen en handelingsopties. De deelonderwerpen hebben vaak een duidelijke relatie met de thema’s/projecten van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De analyse vormt immers een belangrijke input voor het uiteindelijke doel van de Kennisimpuls: het versneld verbeteren van de waterkwaliteit.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.