Skip to main content Skip to main nav

13 juli 2021

Samenwerking RCE en STOWA

Op 12 juli 2021 sloten STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) onderschreven de hernieuwde overeenkomst tijdens een gezamenlijk overleg in Amersfoort.

Heden, verleden en toekomst zijn nauw met elkaar verbonden. Zeker in het waterbeheer. Het is de wisselwerking tussen de mens, de bodem en het water die er voor heeft gezorgd dat ons land er uitziet als wij het nu kennen.
Samenwerking is nodig om bij wateropgaven, zoals het omgaan met teveel water bij hoosbuien, langdurige droogte perioden, de stijgende zeespiegel, bodemdaling en hoogwater dreiging, de juiste maatregelen op de daarvoor meest geschikte locaties te treffen. Kennis van cultuurhistorie kan helpen om problemen te verklaren en bij te dragen aan effectieve oplossingen voor het heden en de toekomst. De samenwerking tussen STOWA en de RCE en de bijbehorende onderzoeksprojecten zijn daarmee van grote waarde.

Waarom nu?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft voor het onderwerp Klimaatadaptatie, Waterveiligheid en Erfgoed een uitvoeringsagenda voor de periode 2019 – 2022 vastgesteld, die wordt uitgevoerd door de RCE.
STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis om de opgaven waar waterbeheerders voor staan goed uit te voeren. Het verbinden van verschillende onderzoeksdisciplines helpt de waterbeheerders aan nieuwe inzichten om het waterbeheer vorm te geven. Met deze overeenkomst wordt de bestaande samenwerking voortgezet en invulling gegeven aan meer kennisontwikkeling op het gebied van cultuurhistorie, in het bijzonder met het regionale waterbeheer en zijn/haar gebruikers.

Waar werken STOWA en RCE aan?
Het gaat om integrale benaderingen van cultuurhistorie, cultureel erfgoed en landschapshistorie in relatie tot de waterbeheeropgaven. Onlangs is ‘De Stadsgenese’ gepresenteerd (Stadsgenese) en het Handboek Beken en Erfgoed wordt verbreed naar andere type wateren van Nederland. Ook wordt samengewerkt in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, waarin gewerkt wordt aan opzet en uitwerking van een kennisagenda, de kennisborging van resultaten uit deelexpedities en het beheer en uitbreiden van het kennisnetwerk. Verder wordt onderzocht of op het gebied van waterveiligheid activiteiten te ontplooien zijn.