Skip to main content Skip to main nav

26 september 2022

Terugblik Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 22 september jl. namen 40 personen deel aan de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur (WWN), de tool voor het bepalen van effecten van veranderend (water)beheer en klimaat op de terrestrische natuur. De deelnemers vertegenwoordigden veel verschillende organisaties: Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, waterbedrijven, terreinbeheerders, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Tijdens de gebruikersdag werd stilgestaan bij recente ontwikkelingen van de tool, zoals de mogelijkheid om de effecten van verschillende stikstofdepositiescenario’s door te rekenen. (Zie ook de presentaties). Duidelijk werd dat de tool in een groeiend aantal projecten naar tevredenheid wordt toegepast, onder meer voor de provincies Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De WWN is ondertussen ruim 1100 keer gedownload. De algemene oproep is om de Waterwijzer Natuur te gebruiken en bevindingen terug te koppelen.

Hoewel gebruikers tevreden zijn over de toepassingsmogelijkheden van de WWN, zijn er ook nog wensen voor verdere verbetering. Naast de wens om basisgegevens te actualiseren, werden onder meer genoemd:
veengebieden toevoegen, werken met habitattypen en beheertypen. Alle wensen staan in de woordwolk hier beneden.

Er wordt verkend of, en hoe het beheer en onderhoud van de Waterwijzer Natuur een plek kan krijgen onder het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de doorontwikkeling van de WWN is echter nog steeds aanvullende financiering nodig.

> Bekijk alle presentaties

Heb je specifieke vragen of wensen voor doorontwikkeling en daar ook financiële middelen voor beschikbaar, dan kun je contact opnemen met Rob Ruijtenberg (ruijtenberg@stowal.nl).

Voor meer informatie over de WWN, kun je kijken op Waterwijzer Natuur - KWR (kwrwater.nl) en op Waterwijzer.nl.