Skip to main content Skip to main nav

14 maart 2022

Vlaamse minister bezoekt Hedwige-Prosperpolder

Het Europees onderzoeksproject Polder2C’s doet in de Hedwige-Prosperpolder onderzoek naar de sterkte van onze dijken en hoe we ons kunnen beschermen tegen overstromingen. Onlangs bezocht Lydia Peeters, Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, de werken in dit Living Lab samen met Henk Ovinck, speciaal gezant voor water bij de Verenigde Naties, en Peter Glas, de Nederlandse Deltacommissaris.

Minister Peeters kwam op 2 maart met eigen ogen de proef met de golfoverslagsimulator aanschouwen. Daarin wordt het effect van overslaande golven bij een superstorm nagebootst op een met kalk behandelde afdeklaag op een dijk. De norm die de dijken moeten aankunnen, wordt daarbij overschreden, waardoor het water over de dijk stroomt. Zo wordt te weten gekomen of onze dijken dergelijke overslaande golven aankunnen. Lydia Peeters: ‘De klimaatverandering en zeespiegelstijging stellen waterbouwkundigen zowel in Vlaanderen als Nederland voor grote uitdagingen. Het doet mij plezier om te zien hoe goed er hier over de grenzen heen wordt samengewerkt. De resultaten van deze onderzoeken zijn cruciaal om op lange termijn voorbereid te zijn op de effecten van de klimaatverandering en wendbaar daarop te kunnen inspelen.”

De Vlaamse minister nam ook deel aan de oefening met de dijkwacht. Daarin wordt nagegaan hoe je dijken goed bewaakt en welke technieken je daarvoor het best inschakelt. De vrijwilligers en professionals van de dijkwacht zijn onze ogen en oren en zien als eerste als er iets aan de hand is op de dijk. Het is belangrijk om dijken goed te onderhouden om mogelijke bressen zo snel mogelijk te kunnen opmerken. Eerder op de dag was er ook een proef met de bresdefender van het Nederlandse Ministerie van Defensie. De Bresdefender is een drijvend ponton die kan dienen om bresgroei te stoppen of te vertragen. Met een bootje wordt nagegaan of een drijvende brug (ponton) kan gebruikt worden om een gat in de dijk te dichten. Het gebruik en de effectiviteit van de Bresdefender is de afgelopen maanden getest.

Verschillende keuzes

Wat de dijk in de Hedwige-Prosperpolder extra interessant maakt is de ligging, aan weerszijde van de grens tussen Nederland en België. Daardoor kunnen de verschillende keuzes in Vlaanderen en Nederland over de opbouw en het beheer van de dijk ook in het onderzoek meegenomen worden. Onderzoekers kunnen testen welke invloed verschillen in het materiaal, de vegetatie en het beheer op de dijksterkte hebben. Nederland en België hebben bijvoorbeeld een verschillend maai- en houtbeheer.

Welke invloed hebben factoren als de maaifrequentie en het toelaten van bemesting op de dijksterkte? Moeten we ons zorgen maken wanneer muizen en mollen de dijk als woonplek kiezen? Dit levert interessante informatie op die voor dijkbewaking en het beheer van groot belang kan zijn.

Unieke kans

STOWA en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken sloegen enkele jaren terug de handen in elkaar om de kansen van de ontpoldering Hedwige-Prosperpolder (HPP) te benutten. De ontpoldering Hedwige-Prosper is onderdeel van zowel Natuurpakket Westerschelde aan Nederlandse zijde als het Sigmaplan aan Vlaamse zijde. Het Sigmaplan moet Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen  van de Schelde en haar zijrivieren. De ontpoldering brengt tegelijkertijd nieuwe getijdennatuur voort.  De huidige dijk langs de Schelde verdwijnt en verder landinwaarts komt er een 6 kilometer lange nieuwe ringdijk.

Polder2C’s

De onderzoeken in het Living Lab vinden grotendeels plaats binnen het internationale EU INTERREG-project Polder2C’s. Polder2C’s heeft als doel om ons beter te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering. Focusgebieden zijn: waterkeringen, noodhulp en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing. De ontpoldering Hedwige-Prosper is onderdeel van zowel Natuurpakket Westerschelde aan Nederlandse zijde als het Sigmaplan aan Vlaamse zijde. Foto Agendaoverzicht: De Vlaamse minister Lydia Peeters en Deltacommissaris Peter Glas bekijken de proef met de Bresdefender.

Wil je meer weten over het Living Lab of het Polder2C’s project? Zie de projectpagina Living Lab Hedwige-Prosperpolder of de Polder2C’s website.

Foto onder: Proeven met de overloopgenerator in de Hedwige-Prosperpolder.