Skip to main content Skip to main nav

28 april 2021

Waterwijzer Landbouw gebruikersdag

Op donderdagmiddag 22 april vond de derde gebruikersmiddag plaats van de Waterwijzer Landbouw (WWL), een instrument dat een inschatting geeft van de effecten van te natte, te droge of te zoute hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten. Aan de orde kwamen de ervaringen die - onder meer bij het vaststellen van peilbesluiten - met het instrument zijn opgedaan en de verbeteringen die sinds de vorige gebruikersdag zijn doorgevoerd, of op korte termijn gaan plaatsvinden. Ook was er veel aandacht voor de validatie van het instrument.

STOWA-directeur Joost Buntsma heette de meer dan 60 online deelnemers aan het begin van de middag van harte welkom. Hij noemde de WWL-gebruikersdagen essentieel voor de verdere ontwikkeling van het instrument. De opgedane ervaringen en daaraan gekoppeld verbeterwensen van gebruikers zijn volgens hem van groot belang voor een succesvolle doorontwikkeling van het instrument dat eind 2018 werd vrijgegeven voor gebruik, als klimaatrobuust alternatief voor de tot dan toe gehanteerde HELP- en daarvan afgeleide TCGB-tabellen. Volgens Buntsma geloven de ontwikkelende partijen waaronder STOWA in het instrument en wordt de komende jaren nog hard gewerkt aan verdere verbeteringen. Hij benadrukte dat er ook in de afgelopen periode al het nodige is verbeterd. Daarover later meer.

Verdere verbeteringen

Buntsma memoreerde in zijn openingswoord een persbericht van LTO in oktober vorig jaar. De landbouwbehartigers stelden daarin dat de Waterwijzer Landbouw te vroeg is vrijgegeven voor gebruik, omdat de uitkomsten van de WWL volgens een uitgevoerde studie in een aantal gevallen ‘onverklaarbare verschillen’ laten zien met HELP-tabellen. Buntsma gaf aan dat het instrument in 2018 door alle betrokken partijen is vrijgegeven in de wetenschap dat er nog verdere verbeteringen nodig waren, en de hoop en verwachting dat men ook veel waardevolle feedback uit de praktijk zou krijgen.

Dat is ook gebeurd, onder meer via de gebruikersdagen. Hij benadrukte dat het ieder vrij staat het instrument wel of niet te gebruiken. En dat de ontwikkelaars open en transparant communiceren over de verdere ontwikkeling en blijven zoeken naar verbeteringen waar modeluitkomsten niet lijken te stroken met de waarnemingen.

Unieke downloads

Buntsma gaf ook aan dat de Wetenschappelijke Adviescommissie van het NHI  gevraagd zal worden om een uitspraak te doen over de Waterwijzer Landbouw inzake de validiteit, transparantie en consistentie van het ontwikkelde instrument. Ook wil men weten of de binnen de Waterwijzer Landbouw gekozen aanpak voor het berekenen van droogte-, nat- en zoutschade de best mogelijke danwel best beschikbare methode is, of dat er (ook) alternatieven zijn. Deze vraag heeft te maken met het feit dat de Waterwijzer Landbouw  deel gaat uitmaken van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), waarover de programmamanager Jacques Peerboom aan het eind van de middag nog iets meer vertelde. Wat betreft het feitelijke gebruik: volgens Joost Buntsma is het instrument sinds de introductie bijna 2 duizend keer gedownload, waarvan het in 1233 gevallen unieke downloads betreft.

> Lees een uitgebreid verslag van deze dag