Skip to main content Skip to main nav

13 januari 2023

Wel of niet doseren van ozon? That’s the question…

Het doseren van ozon (O3) aan afvalwater is een effectieve manier om medicijnresten en microverontreinigingen te verwijderen uit afvalwater. Maar deze zogenoemde ozonisatie heeft één aandeel: er kunnen ongewenste bijproducten worden gevormd, zoals bromaat. STOWA heeft nu een handreiking laten opstellen die zuiveringsbeheerders helpt bij het verantwoord toepassen van ozon op een rwzi.

Binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV, www.stowa.nl/ipmv) van STOWA en het ministerie van IenW worden diverse technologieën onderzocht voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Meerdere van deze technieken zijn zogenaamde oxidatieve technieken. Dit betreft met name technieken waarbij ozon toegepast wordt. Ozonisatie is een effectieve manier om microverontreinigingen daadwerkelijk te verwijderen uit afvalwater. Maar heeft, zoals gezegd, het risico op vorming van ongewenste bijproducten.

De handreiking geeft aan welke stappen zuiveringsbeheerders kunnen nemen om te besluiten of ze ozonisatie verantwoord kunnen toepassen op een rwzi. Voorafgaand aan het opstellen van deze handreiking is een Engelstalige literatuurstudie verricht naar de vorming van transformatieproducten (STOWA 2022-47). Deze studie vormt de basis voor deze handreiking.

De handreiking is een stappenplan bestaande uit drie opeenvolgende stappen:

  1. een meetcampagne op de rwzi en screening van het innamegebied;
  2. lab-testen;
  3. pilottesten op locatie.

In elke stap wordt nagegaan of er bij toepassing van ozonisatie een potentieel risico ontstaat op de vorming van ongewenste oxidatieproducten. Per stap is omschreven of de uitkomst van de acties behorende bij de stap resulteren in een ‘go’ of ‘no-go’ van ozonisatie voor desbetreffende locatie. Ook zijn mogelijke aanvullende maatregelen geïdentificeerd ter voorkoming van de vorming van oxidatieproducten. Voor het opstellen van het stappenplan is gebruik gemaakt van de praktijkkennis die in Nederland is opgedaan met ozonisatie. Daarnaast is inspiratie opgedaan uit een vergelijkbaar stappenplan dat in Zwitserland wordt toegepast.

> Download de handreiking