Skip to main content Skip to main nav

Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer

Het doel van dit project is om vanuit de sociale psychologie de presentatie, interpretatie en benutting van statistische informatie (met daarin onzekerheden) in het tactisch-strategische en operationele waterbeheer te analyseren, en om op basis van deze analyse te komen tot adviezen voor betere presentatie, interpretatie en benutting van statistische kennis voor het bestrijden van wateroverlast en het realiseren van de wateropgave.

Om hun werk te kunnen doen hebben waterschappen voortdurend informatie nodig over de toestand van het water in hun beheergebied, over veranderingen in die toestand en over de toekomstige toestand. In eigen monitoringnetwerken worden gegevens verzameld om in deze informatiebehoefte te voorzien, en er worden gegevens ontleend aan databases. De verkregen gegevens worden vervolgens via statistieken, voorspellingen etc. verwerkt tot in het waterbeheer bruikbare informatie. Deze informatie genereren de waterschappen zelf, of ontlenen zij aan rapporten van onderzoeksinstituten en adviesbureaus.

Voor de verwerking van meetgegevens maken waterschappen gebruik van software zoals het programma Menyanthes (Von Asmuth e.a., 2006) voor de analyse van tijdreeksen van de grondwaterstand. Schattingen en voorspellingen, zoals in Menyanthes, gaan vergezeld van informatie over de nauwkeurigheid ervan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een standaardfout, of een ‘bandbreedte’ zoals een 95%-betrouwbaarheids- of voorspellingsinterval. De onzekerheid over de werkelijke toestand kan ook worden verdisconteerd in bijvoorbeeld een berekend risico of een overschrijdingskans.

Investeringen in ontwikkeling van statistische methodiek hebben pas effect als de resultaten worden gebruikt bij besluitvorming. Of resultaten worden gebruikt, en of ze op de juiste wijze worden gebruikt, hangt af van de presentatie en interpretatie van statistische informatie. STOWA heeft hier in het verleden al onderzoek naar laten doen in het project Operationeel besluiten onder onzekerheid.

Er is tot nu toe nog weinig bekend over de relatie tussen presentatie en interpretatie van statistische informatie bij professionals in het regionale waterbeheer. Daardoor is ook niet bekend of de investeringen in ontwikkeling van statistische methodiek het beoogde effect hebben op besluitvorming in het regionale waterbeheer. Dit vormt de anleiding voor dit project. Specifieke vragen die in dit project beantwoord worden, zijn:

1. Bij welke onderdelen van het tactisch-strategische en operationele, regionale, waterbeheer wordt statistische informatie over onzekerheid verstrekt?

2. Hoe wordt deze informatie gepresenteerd in het operationele en tactisch-strategische waterbeheer?

3. Hoe wordt deze informatie geïnterpreteerd en benut in het operationele en tactisch-strategische waterbeheer, en wat is de rol van experiëntiële en analytische denkprocessen bij deze twee categorieën van waterbeheer?

4. Kunnen presentatie, interpretatie en benutting van statistische informatie over onzekerheid worden verbeterd, en hoe?