Skip to main content Skip to main nav

Doorontwikkeling BGT Inloop Tool

In dit project wordt gewerkt aan de doorontwikkeling en daarmee breder toepasbaar maken van een bestaand instrument - de BGT Inloop Tool - voor het geautomatiseerd inventariseren van de oppervlakken die afvoeren op bepaalde rioleringssystemen.

Het inventariseren van de oppervlakken die afvoeren op rioleringssystemen is een tijdrovende en ingewikkelde klus. Er is veel winst te behalen bij het automatiseren van dit proces. Zo wordt het actueel houden van ‘verhard oppervlak’-kaarten veel eenvoudiger. Gemeenten krijgen scherper zicht op de belasting van hun rioleringsstelsel en kunnen zo betere afwegingen maken, bijvoorbeeld in het gemaalbeheer, bij de aanleg van wadi’s of bij het identificeren van lekkages en rioolvreemd water. Waterschappen krijgen van gemeenten betere input voor hun eigen afvalwaterprognoses. Adviesbureaus profiteren ook van deze automatisering, omdat bepaalde werkzaamheden eenvoudiger en dus goedkoper kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het opstellen van hydraulische rekenmodellen.

Voor de automatisering van deze inventarisaties is een breed gedragen, gemeenschappelijke methode belangrijk. Daarom willen we dit met meerdere partners samen organiseren. In de ontwikkeling van de benodigde tool zijn in Noord-Holland al belangrijke stappen gezet. Het hoogheemraadschap, meerdere gemeenten, twee adviesbureaus en Stichting Rioned werken hierbij samen. Dit heeft al geleid tot een werkend prototype van een tool die geheel automatisch bepaalt welke (BGT: Basis registratie Grootschalige Topografie) oppervlakken naar welk (type) riool afstromen. De tool sluit aan op de Rioned-pilot voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methode om vast te leggen waar een oppervlak naar afstroomt, de BGT-Inlooptabel.

De bedoeling is dat deze tool voor een bredere gebruikersgroep beschikbaar komt en daarvoor wordt doorontwikkeld tot een robuuste, snelle open-source plugin voor QGIS en ArcGIS.