Skip to main content Skip to main nav

NL Veranderdetectie

In het project NL Veranderdetectie wordt gewerkt aan effectiever en efficiënter toezicht in het veld én doelmatiger handhaven op maatregelen genomen door derden. Dat moet plaatsvinden via een slimme en geautomatiseerde manier van het monitoren van veranderingen in de waterhuishoudkundige inrichting en infrastructuur. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van hoge resolutie satelliet- en luchtfoto’s.

Zijn er ergens zonder toestemming sloten gedempt? Liggen er illegale steigers in het water die de doorstroming belemmeren? Is een voorgeschreven teeltvrije zone wel echt teeltvrij? Zijn de sloten geschoond? Wordt er ergens illegaal beregend? Het in de gaten houden van dit soort zaken is van groot belang voor het waarborgen van een goed functionerend watersysteem. Maar als waterschap kun je niet altijd overal zijn, en je hebt geen ogen in je rug. Gelukkig komt er hulp van bovenaf, uit de ruimte. Er zijn inmiddels meerder keren per jaar hoge resolutie satellietbeelden beschikbaar waarmee verenaderingen vanuit de lucht in principe snel kunnen worden gedetecteerd.

Het Waterschapshuis, STOWA, alle waterschappen, Rijkswaterstaat en het Netherlands Space Office dagen in het project NL Veranderdetectie het Nederlandse bedrijfsleven uit om een instrument te ontwikkelen dat op basis van lucht- en satellietfoto's waterbeheerders snel en accuraat inzicht geeft in optredende veranderingen in hun gebied. De uitdaging heeft de vorm gekregen van een speciale innovatiecompetitie, die ook wel bekend staat als SBIR-competitie ('Small Business Innovation Research').

SBIR-competitie

SBIR is een werkwijze waarmee de overheid bedrijven uitnodigt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer van de ontwikkelde producten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. In dit geval het Netherlands Space Office, met in haar kielzog STOWA, HWH en de waterschappen.

Ingediende voorstellen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid, economisch perspectief en prijs van de offerte. De geselecteerde partijen (maximaal vier) krijgen de opdracht om hun ideeën (op papier) op haalbaarheid te testen: organisatorisch, juridisch, technisch, financieel en commercieel.

Voor fase 2 - de ontwikkeling van de innovatie - gaan de in fase 1 uitgewerkte voorstellen opnieuw de competitie aan. De hieruit geselecteerde ondernemers gaan verder met de ontwikkeling en leveren voor de afgesproken prijs een getest prototype op.

Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer in fase 3 door met het verder marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier. De overheid financiert deze fase niet, maar brengt de innovaties wel onder de aandacht en volgt deze.

Meer weten?

> Kijk op de website van NL Veranderdetectie