Skip to main content Skip to main nav

STAWA: Strategische Toekomstateliers Waterbeheer

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecosysteem? Over deze en andere vragen gaan we graag met jonge en ervaren waterbeheerders in gesprek. De uitkomsten vinden een plek in onze onderzoeksagenda, zowel voor de korte als lange termijn. Denk je met ons mee in de Strategische Toekomstateliers Waterbeheer (STAWA)?

STOWA werkt vraaggestuurd; kennisvragen halen we op bij mensen uit het werkveld. De onderzoeksthema's worden op hoofdlijnen vastgesteld door programmacommissies (PC's). Dat zijn de PC's Watersystemen, Waterkeren, Afvalwatersystemen en Waterketen. Bij de projecten die we uitvoeren, waarborgen we toepasbaarheid in de praktijk door betrokkenheid van waterbeheerders in de begeleidingscommissies.

Omdat onze huidige strategienota in het voorjaar van 2023 een update krijgt, willen we de grote lijnen van onze programmering met een brede vertegenwoordiging van onze achterban bekijken: van starter tot doorgewinterde waterbeheerder, van bestuurder en beleidsadviseur tot uitvoerder. Aan de hand van een dialoog en een werksessie zoeken we antwoord op de volgende vragen: wat zijn de grote uitdagingen die op het regionale waterbeheer af komen? Wat vraagt het van het waterbeheer om deze te kunnen tackelen? En welke kennisvragen moet STOWA hiertoe agenderen? We doen dit aan de hand van drie thema’s: klimaatverandering, mens & maatschappij en ecosysteem. En we noemen deze aanpak ‘Strategische Toekomstateliers Waterbeheer’: STAWA’s.

Lees meer over onze STAWA’s onder de tabbladen ‘Onze aanpak’ en ‘Thema’s, of ga meteen naar 'Doe je mee?'