Skip to main content Skip to main nav

Beschikbaar stellen en houden van digitale data voor in kaart brengen van de potenties van aquathermie

STOWA brengt met een speciale Aquathermieviewer de potenties van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In dit project zijn de onderliggende data van deze viewer ook ontsloten als shapefiles, zodat partijen de gegevens uit de viewer kunnen gebruiken voor lokale of regionale berekeningen. De gegevens worden gedurende vijf jaar up-to-date gehouden.

In opdracht van de STOWA hebben Syntraal en IF Technology de landelijke warmtepotentie van warmte uit afvalwater in beeld gebracht. Deze potentie is digitaal toegankelijk gemaakt via een speciale Aquathermieviewer. Diverse partijen willen graag (een deel van) de gegevens gebruiken voor eigen of regionale berekeningen (onder andere in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) en Transitievisies Warmte. Om aan deze wens tegemoet te komen én ook de brondata actueel te kunnen houden, zijn in dit project de onderliggende data van de Aquatermieviewer beschikbaar gesteld als zogenoemde shapefiles. Dit is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. Shapefiles kunnen ingelezen, bekeken en bewerkt worden met GIS-programma's.

De data worden geografisch dekkend per RES-gebied weergegeven. Op deze manier beschikken gebruikers over gegevens waarmee de gewenste berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De onderliggende data worden in dit project gedurende vijf jaar up-to-date gehouden.

Onderzoeksprogramma Water en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.