Skip to main content Skip to main nav

Produceren van energie (o.m. aquathermie)

Waterschappen willen zelf meer (schone) energie opwekken. STOWA helpt ze daarbij. Onder meer door onderzoek te doen naar betere slibgisting op afvalwaterzuiveringen, zodat er meer biogas wordt geproduceerd, dat weer kan worden omgevormd tot elektrische energie. Maar bijvoorbeeld ook door de mogelijkheden te onderzoeken om de warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te oogsten en te benutten voor verwarming en koeling. Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken op oppervlaktewater en windturbines op dijken.

Kennisdeling Aquathermie

Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat het voor de partijen die samen werken aan aquathermie inzichtelijk wordt op ...

Bekijk project

Governance aquathermie

Decentrale overheden willen graag bijdragen aan de energietransitie. De inzet van aquathermie kan hierbij van grote betekenis...

Bekijk project

Beoordelingskader koudelozingen

In dit project wordt gewerkt aan de uitwerking van een praktisch bruikbaar beoordelingskader voor koudelozingen. Er bestaat e...

Bekijk project

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES)

Waterschappen willen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ook via samenwerking met andere overheden in de verschille...

Bekijk project

Aquathermie

Aquathermie, warmte en koude uit water, is een duurzaam alternatief voor verwarming en koeling van gebouwen. In potentie kan ...

Bekijk project

Bouwstenen opslag energie

In dit project worden bouwstenen aangedragen waarmee waterschappen hun ambitie en rol bij energieopslag kunnen bepalen. De bo...

Bekijk project

Kansen voor kleine windmolens

STOWA laat in dit project een overzicht maken van welke typen windmolens geschikt zijn voor welk soort waterschapslocaties (b...

Bekijk project

Ervaringen met bestaande aquathermieprojecten

Thermische energie uit water (aquathermie) kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Op diverse plekken komen d...

Bekijk project

Afwegingskader configuraties aquathermie

Het doel van dit onderzoek is om gemeenten en waterbeheerders te helpen bij het maken van keuzes wat betreft de manieren waar...

Bekijk project

Beschikbaar stellen en houden van digitale data voor in kaart brengen van de potenties van thermische energie uit afvalwater

STOWA brengt met een speciale Aquathermieviewer de potenties van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater in beeld voor het ...

Bekijk project

Zonne-energie op dijken

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om dijken te gebruiken als locaties voor het opwekken van zonne-energie.

Bekijk project

Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)

Dit project heeft als doel om moeilijk afbreekbare en toxische stoffen die tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH) worden gev...

Bekijk project

Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe technieken ontwikkeld om de warmte die wordt toegevoegd aan (drink)water, terug te win...

Bekijk project

Pilotonderzoekonderzoek slibontwatering met TORWASH® technologie

Het doel van dit project is het realiseren van een hogere biogas- en grondstofterugwinning uit zuiveringsslib. Dit gebeurt do...

Bekijk project

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame ener...

Bekijk project

Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie

In dit project wordt geprobeerd via lab- en pilotonderzoek de meerwaarde aan te tonen van de gecombineerde Themista-Ephyra te...

Bekijk project

Superkritisch vergassen van zuiveringsslib

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, slibverwerker SNB en de bedrijven Procedé Biomass en Electron Thermal Proces...

Bekijk project

Innovatieve slibgistingstechnologieën Ephyra® en Themista®

In dit project vindt (pilot)onderzoek plaats naar Themista® en Ephyra®: twee innovatieve slibgistingstechnologieën die zorgen...

Bekijk project

Windmolens op dijken

De plaatsing van windmolens op of nabij een waterkering vereist uit een oogpunt van waterveiligheid allerlei voorzieningen en...

Bekijk project