Skip to main content Skip to main nav

Produceren van energie (o.m. aquathermie)

Waterschappen willen zelf meer (schone) energie opwekken. STOWA helpt ze daarbij. Onder meer door onderzoek te doen naar betere slibgisting op afvalwaterzuiveringen, zodat er meer biogas wordt geproduceerd, dat weer kan worden omgevormd tot elektrische energie. Maar bijvoorbeeld ook door de mogelijkheden te onderzoeken om de warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te oogsten en te benutten voor verwarming en koeling. Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden voor zonneparken op oppervlaktewater en windturbines op dijken.

Actualisatie beoordelingskader koudelozingen 1.0, fase 2

De belangstelling voor Thermische Energie uit oppervlaktewater (TEO) is groeiende en daarmee ook het aantal initiatieven waar...

Bekijk project

Actualisatie beoordelingskader koudelozingen 1.0, fase 1

De belangstelling voor Thermische Energie uit oppervlaktewater (TEO) is groeiende en daarmee ook het aantal initiatieven waar...

Bekijk project

Pilotonderzoek TORWASH® op rwzi Land van Cuijk

In het project wordt op pilotschaal de haalbaarheid en effectiviteit onderzocht van de TORWASH®-technologie. Hiervoor wordt o...

Bekijk project

Actualisering Handreiking Aquathermie

Aquathermie komt steeds meer in beeld als mogelijke duurzame warmtebron. Daardoor groeit ook de kennisbehoefte over aquatherm...

Bekijk project

Uitbreiding literatuurstudie ecologische effecten koudelozingen bij TEO

In 2020 heeft Deltares een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische effecten van koudelozingen bij TEO-ins...

Bekijk project

Modelstudie ecologische effecten thermische energie uit oppervlaktewater

Het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan impact hebben op de ecologische toestand van het betreffende...

Bekijk project

Superkritisch vergassen zuiveringsslib

In dit project wordt pilotonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het superkritisch (i.c. onder hoge temperatuur en druk)...

Bekijk project

Combinatie aquathermie met fosforverwijdering

In dit project laat STOWA onderzoek doen naar de mogelijkheden om het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater en fosfaaat...

Bekijk project

Ecologische effecten filters en warmtewisselaars bij TEO

Wat gebeurt er met kleine organismen als ze een aquathermie-installatie in worden gezogen? Dat vragen veel ecologen zich af. ...

Bekijk project

Kennisdeling Aquathermie

Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat het voor de partijen die samen werken aan aquathermie inzichtelijk wordt op ...

Bekijk project

H2EssenpO2rt: Beluchting met pure O2 uit H2 electrolyser op rwzi Hessenpoort

Er zijn plannen om een waterstoffabriek (een zgn. H2 electrolyser) te bouwen op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort, waar...

Bekijk project

Beoordelingskader koudelozingen

In dit project wordt gewerkt aan de uitwerking van een praktisch bruikbaar beoordelingskader voor koudelozingen. Er bestaat e...

Bekijk project

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES)

Waterschappen willen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ook via samenwerking met andere overheden in de verschille...

Bekijk project

Community of Practice Optimalisatie slibgisting

In deze community of Practise werken elf waterschappen samen om de diverse methoden van slibgistingen te optimaliseren.

Bekijk project

Aquathermie

Aquathermie, warmte en koude uit water, is een duurzaam alternatief voor verwarming en koeling van gebouwen. In potentie kan ...

Bekijk project

Zonne-energie op dijken

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om dijken te gebruiken als locaties voor het opwekken van zonne-energie.

Bekijk project

Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)

Dit project heeft als doel om moeilijk afbreekbare en toxische stoffen die tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH) worden gev...

Bekijk project

Innovatieve slibgistingstechnologieën Ephyra® en Themista®

In dit project vindt (pilot)onderzoek plaats naar Themista® en Ephyra®: twee innovatieve slibgistingstechnologieën die zorgen...

Bekijk project