Skip to main content Skip to main nav

Ecologische effecten filters en warmtewisselaars bij TEO

Wat gebeurt er met kleine organismen als ze een aquathermie-installatie in worden gezogen? Dat vragen veel ecologen zich af. Omdat we hierbij vermoedelijk veel kunnen leren van de ervaringen die met koelsystemen zijn opgedaan, onderzoeken we dit aan de hand van een literatuurstudie.

De belangstelling voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) neemt sterk toe. Het is echter nog niet goed bekend wat de ecologische effecten gevolgen zijn van het op grote schaal inzetten van deze warmtebron. Met name twee soorten effecten hebben de aandacht:1. Effecten van afkoeling van het oppervlaktewater; 2. Effecten van filters en warmtewisselaars op de in het water levende organismen. Waterbeheerders zetten zich er voor in om hierover de komende jaren kennis te vergaren.

Dit onderzoek heeft betrekking op het tweede potentiële effect. Bij toepassing van TEO wordt oppervlaktewater door een filter en vervolgens een warmtewisselaar geleid. De verwachting is dat veel kleine organismen zoals zoöplankton en vislarven deze passage niet overleven door de temperatuurschok, fysieke schade of een combinatie van beide. STOWA heeft Deltares opdracht gegeven om via literatuurstudie de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Welke organismen in oppervlaktewater ondervinden schade door passages van filters en warmtewisselaars en in welke mate?
  2. Welke eigenschappen van filters en warmtewisselaars zijn van invloed op deze schade en bij welke typen filters en warmtewisselaars is meer of minder schade te verwachten?
  3. Wat is uit de literatuur bekend over de invloed van schade door passages van filters en warmtewisselaars op populatie- en ecosysteemniveau? Welke factoren spelen daarbij een rol?

De studie wordt afgestemd met het monitoren van het effect van de filters en warmtewisselaars van drie TEO-installaties door de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, en Waternet. Het eindrapport wordt naar verwachting in februari 2022 opgeleverd. Foto overzicht: de Maastoren in Rotterdam wordt verwarmd met water van Maas.