Skip to main content Skip to main nav

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES)

Waterschappen willen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Ook via samenwerking met andere overheden in de verschillende Regionale Energiestrategieën in het land. De Unie van Waterschappen en STOWA hebben daarom het onderzoeksprogramma WARES (WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën) uitgevoerd met financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze pagina biedt een overzicht van de praktische kennis die WARES heeft opgeleverd. Het WARES-programma werd medio 2022 afgesloten.

Aquathermie

Aquathermie, warmte en koeling uit water, is een duurzaam alternatief voor aardgasverwarming. In potentie kan aquathermie in totaal zo’n 50% van de gebouwde omgeving verwarmen (en koelen). Er zijn al tientallen aquathermieprojecten in Nederland. Voor toepassing op grote schaal is onderzoek nodig. Denk aan technische en ecologische aspecten maar ook aan governance en juridische vraagstukken. STOWA werkt hieraan samen met de Unie, het Netwerk Aquathermie en WarmingUP.

> Meer informatie op www.stowa.nl/aquathermie

Opwek

De Waterschappen willen in 2025 energieneutraal zijn en daarom zelf meer (schone) energie opwekken. Samenwerking met partijen in de omgeving biedt kansen. Via WARES deden we onderzoek naar energie-opwek door waterschappen. Hoe kunnen afvalwaterzuiveringen bijvoorbeeld meer biogas produceren? Onderwerp van onderzoek zijn ook de ecologische effecten van zonneparken op oppervlaktewater en kansen voor windturbines op terreinen van waterbeheerders. Foto: Waterschap Rivierenland.

Opslag

In de toekomst is de elektriciteitsproductie voor een groot deel hernieuwbaar, uit onder meer zonne-energie en windkracht. Energieopslag kan een oplossing zijn voor overbelaste netwerken. Ook voor waterschappen zelf kan het een interessante technologie zijn bij stroomoverschotten. Die ontstaan vaker naarmate een waterschap meer zonnestroom en windenergie opwekt. Opslag maakt het mogelijk om opgewekte energie zo slim mogelijk te benutten. We onderzochten welke rol het waterschap mogelijk kan hebben en welke technieken relevant zijn. Foto: Vallei en Veluwe.

Beleid

Waterschappen willen hun bijdrage leveren in energietransitie, maar vaak is de vraag: hoe? Welke rollen kan een waterschap hebben als partner in de energietransitie? Welke juridische vraagstukken komen er kijken bij energieprojecten? Hoe zit het met vergunningen en het beleid dat een waterschap heeft en mogelijk moet aanpassen? Dit zijn stuk voor stuk vraagstukken die in het programma van WARES onderwerp van onderzoek waren. Illustratie: Flatland

Klik op een van de tabbladen om meer te weten te komen over WARES projecten, tools en rapporten.