Skip to main content Skip to main nav

Zonne-energie op dijken

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om dijken te gebruiken als locaties voor het opwekken van zonne-energie.

In 2018 heeft STOWA een verkennend onderzoek laten uitvoeren onder welke voorwaarden zonne-energie op dijken mogelijk is. De volgende aspecten zijn daarbij beschouwd: waterveiligheid, landschap en energie.
In het onderzoek is berekend dat de drie meest kansrijke dijktypen samen circa 700 duizend huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Dat is een substantiële bijdrage die waterschappen kunnen leveren aan de energietransitie waar Nederland voor staat.

Samen met een breed consortium van waterschappen, RWS, kennisinstellingen, ingenieursbureaus en bedrijven worden nu verschillende systemen getest waarmee zonne-energie op dijken opgewekt kan worden. De waterschappen Zuiderzeeland en Scheldestromen hebben hiervoor dijkvakken beschikbaar gesteld. Bij acht verschillende PV-opstellingen worden met name de effecten op vegetatieontwikkeling en erosie van de dijk getest.

Het resultaat van deze testen zal vertaald worden in een richtlijn voor de vergunningverlening.