Skip to main content Skip to main nav

Actualisatie beoordelingskader koudelozingen 1.0, fase 1

De belangstelling voor Thermische Energie uit oppervlaktewater (TEO) is groeiende en daarmee ook het aantal initiatieven waarvoor aan waterbeheerders een vergunning wordt aangevraagd. Ook wordt er voortdurend kennis ontwikkeld over de effecten van TEO op de ecologie in een waterlichaam. Daarom krijgt het beoordelingskader koudelozingen 1.0, dat STOWA in juni 2021 publiceerde, een update.

Met de publicatie van het beoordelingskader koudelozingen 1.0 kregen vergunningverleners en initiatiefnemers handvatten om de ecologische effecten van de koudelozing waarmee TEO gepaard gaat, in te schatten. Tegelijkertijd was duidelijk dat het nodig was meer kennis te ontwikkelen over deze effecten en ervaring op te doen met het verstrekken van vergunningen, om het beoordelingskader in een later stadium verder te ontwikkelen.

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden wensen ten aanzien van de doorontwikkeling van het beoordelingskader geïnventariseerd, gecategoriseerd en geprioriteerd, om vervolgens tot een plan van aanpak te komen. De tweede fase behelst de daadwerkelijke uitwerking van de geprioriteerde verbeteringen.

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Rijkswaterstaat en STOWA met fase 1 van start en rondt deze begin 2023 af. Mogelijke verbeteringen zijn:

  • Opnemen van de effecten van filters en warmtewisselaars;
  • Opnemen van nieuwe onderzoeksresultaten, o.a. uit WarmingUP, waardoner het toegankelijk maken van de in dit kader ontwikkelde rekentools;
  • Praktijkvragen over bijvoorbeeld cumulatieve effecten, ’s winters warmte onttrekken, meldingsplicht, voorbeeldvergunningen meenemen.