Skip to main content Skip to main nav

Modelstudie ecologische effecten thermische energie uit oppervlaktewater

Het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan impact hebben op de ecologische toestand van het betreffende waterlichaam. Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de verandering laten we in dit project de effecten van koudelozingen en filters ecologisch modelleren.

Bij deze modelstudie wordt een worstcase scenario aangehouden: wat gebeurt als je op een kleine plas een grote TEO-installatie aansluit? Door de situatie ‘uit te vergroten’ hopen we inzicht te krijgen in mogelijke optredende effecten. Zijn het vooral de filters, die mogelijk schade toebrengen aan plankton, die effect sorteren of de koudelozing? Wat is het gecombineerd effect? En wat is de aard van de verandering die vervolgens in het ecosysteem optreedt?

Ecologisch modelleren met modellen als PCLake en Delft3D-WAQ wordt veel toegepast, maar nog niet voor koudelozingen en filters. Een deel van het onderzoek houdt zich dan ook bezig met de vraag hoe je dit zou moeten doen en in hoeverre de huidige modellen voldoende geschikt zijn of nadere uitwerking behoeven. De gebruikte modellen moeten inzicht geven in veranderingen in primaire productie en gevolgen verderop in het voedselweb.

Doordat de resultaten inzicht bieden in de aard van de veranderingen die optreden in de ecologie, levert het onderzoek ook aanbevelingen op voor veldonderzoek en verbetering van het beoordelingskader koudelozingen.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van onderzoeksprogramma WarmingUP.