Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek TORWASH® op rwzi Land van Cuijk

In het project wordt op pilotschaal de haalbaarheid en effectiviteit onderzocht van de TORWASH®-technologie. Hiervoor wordt op de rwzi Land van Cuijk een TORWASH®-installatie met een capaciteit van 500 kg/u neergezet. In de installatie wordt zuiveringsslib omgezet in een biobrandstof en biogas, en wordt tevens fosfaat teruggewonnen. Een belangrijk onderdeel van de pilot is een uitgebreid testprogramma inclusief duurtesten, waarbij ook slib van andere waterzuiveringen en industrieel zuiveringsslib onderzocht gaan worden op hun verwerkingsmogelijkheden met deze technologie.

De waterzuiveringen in Nederland 'produceren' op dit moment bij het zuiveren van afvalwater ongeveer 1,4 miljoen ton zuiveringsslib per jaar. Hieruit wordt in beperkte mate biogas geproduceerd. Het resterende slib wordt afgevoerd en centraal verbrand. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 120 miljoen euro per jaar. Het transport en het gebruik van chemicaliën voor de slibverwerking veroorzaken CO2-uitstoot.

Er liggen kansen om bio-energie en grondstoffen uit zuiveringsslib te produceren en zo bij te dragen aan de circulaire economie en de verwerkingskosten voor slib te verlagen. De TORWASH®-technologie kan hierin een rol van betekenis spelen. TORWASH® is een technologie om via hydrothermale bewerking natte biomassastromen geschikt te maken als biobrandstof, in dit geval in de vorm van een pellet die kan worden meegestookt in biomassacentrales. In 2018 en 2019 zijn op de waterzuiveringsinstallatie Almere op pilotschaal succesvolle testen uitgevoerd met een TORWASH®-installatie van 25 kg/u. De pilot toonde aan dat slib wordt omgezet in een bruikbare biobrandstof, dat het fosfaat wordt teruggewonnen en dat de zuivering 50% minder CO2 uitstoot.

 Het doel van dit project is om op pilotschaal de werking en effectiviteit van TORWASH®-technologie aan te tonen, waarbij (i) op grote schaal hernieuwbare brandstof wordt geproduceerd en getest in een biomassa-energiecentrale (BEC), (ii) de inpassing in een bestaande waterzuivering wordt aangetoond, (iii) de terugwinning van fosfaat wordt gekwantificeerd en waarbij (iv) wordt geverifieerd of de verwerkingskosten van het zuiveringsslib 50 procent lager liggen dan de bestaande praktijk, zoals dit volgde uit het voorgaande project. Bij succesvolle afronding van dit project is de technologie ver genoeg ontwikkeld om tot een demonstratie op volle schaal over te gaan. De resultaten van dit project worden gebruikt om een besluit te nemen voor de realisatie van een full scale demonstratiesysteem bij één van de locaties van het deelnemenden Waterschap Aa en Maas.

> Meer informatie