Skip to main content Skip to main nav

Aquaconnect

Het project AquaConnect richt zich op hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. Dat gebeurt onder meer via het ontwikkelen van zogenoemde ‘smart water-grids’.

De Nederlandse waterbeheerders staan voor een grote uitdaging. Zij moeten de delta en hoge zandgronden (blijven) voorzien van zoet water voor industrie, landbouw en natuur. Maar dat water wordt steeds schaarser vanwege langdurigere periodes van droogte als gevolg van klimaatverandering. Dit vraagt om een spoedige en drastische transitie in het waterbeheer en de waterketen; naast het snel kunnen afvoeren van overtollige neerslag moeten we meer water gaan vasthouden en bergen. Bijvoorbeeld door opslag in de bodem en het op te slaan in de bodem of te bergen in het oppervlaktewatersysteem. Daarnaast is het gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals gezuiverd afvalwater van stedelijke en industriële afvalwaterzuiveringen en brakwater, een mogelijkheid om landbouw, natuur en industrie via ketensluiting van water te voorzien, en zo natuurlijke waterbronnen te ontzien.

In het project AquaConnect willen de deelnemende partijen een concrete bijdrage leveren aan deze transitie door onderzoek aan, en ontwikkeling van technologie voor een circulaire waterketen, herontwerp van het watersysteem en infrastructuur, en innovatie in de regelgeving en het bestuur. De ontwikkelde systemen worden aangetoond in vier demonstratiecasussen op regionaal niveau aangetoond.

In AquaConnect worden fysische-chemische watertechnologieën ontwikkeld waarmee we effluent en brakwater kunnen hergebruiken, en digitale technologieën die het ontwerp van zogenoemde smart water grids ondersteunen. Met smart water grids bedoelen we digitale systemen en infrastructuur om (kwalitatief en kwantitatief) het aanbod van, en de vraag naar water slim te kunnen verbinden, daarbij gebruik makend van alternatieve waterbronnen en daarbij ook de opslag in het natuurlijke systeem(in oppervlakte en grondwater) betrekkend.

Naast de technologische en systeemaanpak wordt er via sociaalwetenschappelijk onderzoek aandacht besteed aan institutionele, economische, wettelijke, en perceptie aspecten, die bepalend zijn om technische en systeemveranderingen te kunnen toepassen.

In vier casussen laten de onderzoekers zien hoe het verbinden van zoetwatervraag en zoetwateraanbod er in de praktijk uit kan zien: Zeeuws Vlaanderen, Zuid Holland, de Hoge Zandgronden en de Amsterdam Regio. De daarbij horende stakeholders (waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en bedrijfsleven) zijn direct bij deze casussen betrokken. Vanuit deze vier praktijkcasussen is het de bedoeling om de uitkomsten van AquaConnect op te schalen naar heel Nederland met een doorkijk naar internationale toepassing.